СТУДЕНТЛЕНИ ЭКСПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИРИКДИЛЕ

Алагъа аллай онг Къабарты-Малкъарда «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген регион проектни чеклеринде берилликди, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Къабарты-Малкъарда экспорт болумну игилендириуню чеклеринде Регион экспорт стандарт кийириле турады. Ол тыш къыралла бла сатыу-алыу бёлюмге бийик билим бериу учреждениялада ишчи кадрланы хазырлау системаны магъаналы кесеклеринден бириди. Ма ол хыйсап бла Къабарты-Малкъар къырал университет эмда «Россейни экспорт арасы» АО-ну экспорт Школу келишим этгендиле. Анга тийишлиликде, вуз экинчисини «Экспорт ишни мурдору» курсуну методика материалларын хайырланыргъа эркинлик алгъанды.

Курсну ол Араны юйретиучюлери бардырлыкъдыла. Ол кеси да келир окъуу жыл башланырыкъды. Студентлени оюмларын сюзгенден сора, КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосу, КъМКъУ эмда бу Школ бирлешип, магистр программа къурауну сагъышын этерикдиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды