СТУДЕНТЛЕНИ ЭКСПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИРИКДИЛЕ

Алагъа аллай онг Къабарты-Малкъарда «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген регион проектни чеклеринде берилликди, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Къабарты-Малкъарда экспорт болумну игилендириуню чеклеринде Регион экспорт стандарт кийириле турады. Ол тыш къыралла бла сатыу-алыу бёлюмге бийик билим бериу учреждениялада ишчи кадрланы хазырлау системаны магъаналы кесеклеринден бириди. Ма ол хыйсап бла Къабарты-Малкъар къырал университет эмда «Россейни экспорт арасы» АО-ну экспорт Школу келишим этгендиле. Анга тийишлиликде, вуз экинчисини «Экспорт ишни мурдору» курсуну методика материалларын хайырланыргъа эркинлик алгъанды.

Курсну ол Араны юйретиучюлери бардырлыкъдыла. Ол кеси да келир окъуу жыл башланырыкъды. Студентлени оюмларын сюзгенден сора, КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосу, КъМКъУ эмда бу Школ бирлешип, магистр программа къурауну сагъышын этерикдиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.