ЭЛНИ ТУТУРУГЪУ АНЫ ИШ КЁЛЛЮ АДАМЛАРЫДЫЛА

Элбрус районда орналгъан Бедик эл 1922 жылда къуралгъанды. Ол заманда аны аты «Малкъар племсовхоз» болгъанды. Уллу Ата журт уруш башланнганда, кёп къалмай элни эр кишилери къазауатха кетгендиле. Жарсыугъа,  аладан асламысы юйлерине къайтмагъандыла. Кёчгюнчюлюкню жылларында да иги кесек адам  замансыз ёлгендиле. Онюч жылдан сора бедикчиле Къазахстандан бла Орта Азиядан туугъан журтларына къайтадыла, къармашып, тозурагъан эллерин аягъы юсюне салыргъа, мюлк да къураргъа кюрешгендиле. Ол магъаналы жумушну тамамларгъа артыкъ уллу къыйын салгъанланы аллында урушну ветеранлары Акъайланы Къумукъ блаТеммоланы Ильяс баргъандыла. 

1960 жылда республиканы оноучулары Бедикни племсовхозунда  уруннганланы ара мюлкню айнытыуда  болдургъан кёрюмдюлери ючюн Москвада бардырылгъан  битеусоюз кёрмючге (ВДНХ) ийгендиле. Гитче таулу элни келечилери уллу къыралны аллай белгили эришиуюне къатышханлары ол кезиуде битеу республикагъа  окъуна уллу жетишим эди.

Элде администрация къуралгъанда бек алгъа башчылыкъны Хаджиланы Ахмат этгенди. 1990 жылда Бедикде жангы школ ишленнгенди. 1995 жылда КъМАССР-ни министрле советини бегимине кёре «Эльбрусский» совхоз,  экиге юлешинип, Бахсан районнга кирген совхоз «Жанхотеко» эм Элбрус  районда къалгъан «Эльбрусский» совхоз къуралады, ары Бедик кире эди.  

1998 жылда элге табийгъат газ тартылгъанды, эки жылдан анда межгитни ишлеп бошагъандыла. 2010 жылда Бедикге таза суу баргъан жангы быргъыланы салгъандыла. Тёрт жылдан элде фельдшер-акушер пункт хайырланыргъа берилгенди.

Бюгюнлюкде эл айный барады, анда 500-ге  жууукъ адам жашайды,  администрацияны башчысы Тилланы Камалды. Ары дери ол къуллукъда  Хапаланы Сахадин,Ногъайлыланы Исмаил, Мирзоланы Мухарби ишлегендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.