ПоликлиникэщIэм и ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр

Налшык щаухуэ къалэ поликлиникэ №1-м лэ­жьыгъэр зэрыщекIуэ­кIым зыщигъэгъуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек.

Проектыр ягъэзащIэ УФ-м и Президент Путин Владимир цIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуа­щIэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжыным теухуа­уэ къигъэлъэгъуа пщэ­рылъхэм тету. УФ-м и Правительствэмрэ Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэмрэ я жэрдэмкIэ ар ­нэгъабэ хагъэхьауэ щытащ «ЦIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуа­щIэ IуэхущIапIэхэр къэгъэ­щIэрэщIэжын» къэрал проектым. Федеральнэ бюд­жетым къыхэкIыу ухуэныгъэм хухахащ сом мелуан 706-рэ, лэжьыгъэхэр зэраубзыхуам тету йокIуэкI.
Медицинэ IуэхущIапIэм цIыху мин 80-м нэблагъэм дэIэпыкъуныгъэхэр щы­хуа­щIэ. УхуэныгъэщIэр зи пIэ иувэну поликлиникэм и унэр жьы дыдэ хъуат, узыншагъэр хъумэным- кIэ Iэ­натIэм и иджырей ­жып­хъэ­хэм хуэкIуэжыртэ-къым.
ПоликлиникэщIэм зы чэзу лэжьэгъуэм цIыху 500-м дэIэпыкъуныгъэхэр ща­гъуэтыфынущ. IуэхущIапIэм и лэжьыгъэр дохутырхэми абы къекIуалIэ цIыху­хэми я тыншыпIэм сыт и лъэныкъуэкIи хуэщIауэ щы­т­ынущ. Сымаджэхэр чэзум щызэтримыхьэу щызэб­лэ­кIыфынущ, иджырей Iэмэ­псымэщIэхэр къыщагъэ­сэбэпынущ, цIыхухэм хуа­щIэ медицинэ Iуэхутхьэ­бзэхэм я фIагъым хэ­гъэ­хъуэным я къару псори ирахьэлIэнущ.
ПоликлиникэщIэхэм хэтынущ эндоскопиемкIэ, реа­билитацэмкIэ, функциональнэ диагностикэмкIэ къудамэхэр, иджырей лабораторэ IэнатIэ. Апхуэдэу абы щылэжьэнущ амбулаторнэу онкологие дэIэпыкъу­ныгъэ щыхуащIэ центр, бзий диагностикэр щрагъэкIуэкI къудамэ, рентген, МРТ къэпщытыныгъэхэр щащI пэшхэр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.