САБАНЧЫЛАНЫ КЪАЗАУАТ КЕЗИУЛЕРИ

Зольск районда урлукъ себиу иш тири барады. Бу кюнлеге арендаторла 5135 гектарда ишни тамам этгендиле. Аны асламысын – 4700 гектарны -нартюх алады. Дагъыда жазлыкъ арпа 371, зынтхы - 19, будай – 25, тритикале – 20 гектарда себилгендиле. Аладан сора да, силосха жараулу нартюх 193, мал ашха жарашдырыллыкъ битимле уа  180 гектарда битерикдиле, деп билдиргендиле районну администрациясындан.

Кюзлюклеге да къараргъа заман табылады. Ала быйыл 1650 гектарны аладыла. Бу сабанлагъа аграрчыла семиртгичле салып бошагъандыла. Дагъыда заранлы къурт-къумурсхаладан дарман да сепгендиле. Кюн чырмау этмесе, урлукъ себиу кёпге созуллукъ тюйюлдю, дегендиле районда.

Танг  амал

Инсан энчи предприниматель болмагъанына шагъатлыкъ этген къагъытланы ЕГРЮЛ/ЕГРИП къырал системаладан хакъ тёлемей алыргъа боллугъуну юсюнден билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де управлениясындан. Бу жумушну тамамларгъа сюйгенлеге ФНС-ни сайтында бёлюм ачылгъанды, аны адреси ма буду: https://egrul.nalog.ru/index.html

Справка алыр ючюн ИНН-ни номерин жазаргъа эмда регионну сайларгъа керекди анда. ЕГРИП-де эсепде болмагъаныны юсюнден справка алгъанда (сёз ючюн, социал тёлеулени жарашдырырча), «регион» деген жерин сайларгъа керекмейди.

Документ PDF форматда хазыр этиледи, аны кесине да кючлендирилген электрон къол салынады. Ол а налог органны къуллукъчусу къол салгъаныча ол даражаны тутады. Документни къагъытда алыргъа сюйсегиз а, эки жюз сом тёлерге тюшерикди. Ол беш кюнню ичинде этиледи. Ашыгъыш алыргъа сюйгенле уа (эки кюнден кеч къалмай) тёрт жюз сом берликдиле.

Къармашханлагъа – энчи  онгла

Бу кюнледе Нальчикде «Промышленностьну айнытыу амалланы хайырланып, регионнга инвестицияла келирча этиу» деген сессия бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министерствосу, Россейни кластерлени, технопаркланы эмда энчи экономикалы тийрелени Ассоциациясы бла бирге къурагъандыла.

Сессияда бу Ассоциацияны къарау советини башчысы Шпиленко Андрей сёлешгенди. Анга къатышханла (КъМР-де промышленный предприятияланы башчылары) аллай кластерге къалай къошулургъа, льгота кредит эмда субсидия алыргъа, страховой тёлеулени азайтыргъа боллугъуну юсюнден билгендиле. Жыйылыуда индустриялы паркла эмда технопаркла къурау амалланы юслеринден да сёлешгендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.