БЕЛГИЛИ КИНОФИЛЬМДЕН КИЙИМЛЕ – НАЛЬЧИКДЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Эрмитаж-Кавказ» маданият-билим бериу арада белгили режиссёр   Александр  Сокуровну 2011 жылда тюшюрюлген «Фауст»  кинофильмине  тигилген кийимлени кёрмючю ётерикди.  Аны  иши  кёп тюрлю даражалы саугъагъа тийишли болгъанды. Ол санда   Венецияны кинофестивалында  «Алтын аслан» берилгенди. 

Аламат  костюмланы  РФ-ни сыйлы  художниги, кинематографисти,   кийимле жаны бла  белгили  уста   Лидия Крюкова  жарашдыргъанды.  Ол Александр Сокуров тюшюрген   «Молох», «Телец», «Солнце», «Русский ковчег»     фильмлеге да  кийимле тикгенди. 

– Лидия Михайловна «Русский ковчег» ючюн «Ника» эм «Золотой орёл» бла саугъаланнганды. «Телец», «Солнце», «Как стать звездой» кинола  ючюн ВДНХ-ны майдалына тийишли болгъанды.   2016 жылда «Фаустда» ойнагъан актёрланы   кийимлери    Эрмитажда да кёргюзтюлгендиле. 

 Бу жол кёрмючде  онеки жигитни костюмлары кёргюзтюледиле. КъМКъУ-ну ректоруну  къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов айтханнга кёре,  бу бизни регионнга маданият жаны бла магъаналы ишди. Анга кийимле тикген устала, студентле, ол санда къоншу субъектлени келечилери да эс бурлукъдула. 

  «Фауст» фильм модадан   да бир жанында къалмагъанды. Ол санда   Vogue Italia италиялы  журнал Лидия Крюкованы  Valentino, Armani, Alexander McQueen, Etro, Yohji Yamamoto модельерлери бла окъуна тенглешдиргенди. 

 Кереклени бир-бирлери Европаны эски-бюски затла сатхан базарларында, «Ленфильмни»  мастерскойларында,   Праганы  «Баррандов» киностудиясында табылгъандыла. 

Къараучуланы кёбюсю Фаустну  къалкъаны  темирден этилген сунадыла,  алай ол   полимерденди.  Къырал Эрмитаж аланы  чыгъармачылыкъ хазнача кесинде сакъларгъа алгъанды.  Жууукъ заманда   Лидия Крюкова  Нальчикге келип, КъМКъУ-ну студентлерине лекция да  окъурукъду. 

Кёрмюч 15 майдан  башлап 30 июньга дери барлыкъды. Ол  эрттенликде 11:00  ингирге 17:00 сагъатха дери  ишлерикди.  Аны адреси: Нальчик шахар,  Инесса Арманд орам, 1-чи номерли юй  (КъМКъУ-ну медицина факультетини мекямы) . Телефон номерлери:  8 988 726 08 86, 8 903 493 00 18.
 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.