КЪЫРАЛНЫ БАЙРАГЪЫ ЭМ ГИМНИ БЛА ЧЫКЪГЪАНДЫЛА

Къыйын, чурумлу болса да, россейли спортчула халкъла аралы аренагъа къайта башлагъандыла. Венесуэлада «Боливарианские игры АЛБА» деген оюнла башланадыла. Анда къыралыбызны жыйымдыкъ  командасы кесини байрагъы эм гимни бла чыгъарыкъды, деп билдиреди «Спорт-эксперсс» сайт.

Боливарианский альянсны оюнлары биринчи кере 2005 жылда бардырылгъандыла, анга себепликни Куба бла Венесуэла этгендиле, ары спортчуларын 20-дан аслам къырал жиберген эди. Быйылгъы эришиуледе битеу да 48 атлетибиз спортну 7 тюрлюсюнде сынашадыла, аланы араларында дунияны бла Европаны чемпионлары, миллет командала биринчи номерли спортчулары да бардыла. Оюнланы ачылыуларында ала миллет белгиле бла чыкъгъанларында, къараучула бек жылы, къызыу къарсла бла тюбегендиле.

Спортчуларыбызгъа быллай онг Россейни спорт министри Олег Матыцин Венесуэланы жамауатны эм жер-жерлени айнытыу жаны бла вице-президенти Мервин Энрике Мальдонадо Урданент бла тюбешиуюнден сора берилгенди.

- Венесуэла бла спорт жаны бла байламлыкъларыбыз хурмет этиуню, спорт эришиулени бардырыуда бир бирибизни сынамыбызгъа юйрениуню эм аланы бирге ётдюрюуню юсю бла тохташхандыла. Боливарианский альянсда быллай уллу халкъла аралы спорт байрамгъа чакъыргъанлары ючюн мен алагъа ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Алай бла спорчтуларыбыз усталыкъларын кёргюзтюрюкдюле, жаш атлетле уа эришиулеге къатышыуда сынамларын ёсдюрлюкдюле. АЛБА оюнла Россейни бла Боливианский альянсны къыралларыны араларында шуёхлукъну кючлерлерине себеплик этерлерине ишеклигим жокъду, - дегенди министр.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.