ЗАУЭМ ТЕУХУА САТЫРХЭМ КЪОДЖЭ

Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэ библиотекэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Сабийхэм зауэм теухуа тхыгъэ дакъыхуоджэ» фIэщыгъэм щIэт зэIущIэ.
 Iуэхугъуэр иращIэкIат Къаныкъуэ СэIэдулэ и «Ленинград къикIа хъыджэбз» тхылъым. Куэд щыгъуазэ къыщIэкIынщ а роман цIэрыIуэм лъабжьэ хуэхъуа хъыбарым. Зауэ лъэхъэнэм нэмыцэхэм яубыда Ленинград къалэм кърашу Налшык щагъэпщкIуа хъыджэбз цIыкIум и гъащIэм теухуащ ар.
Бахъсэн къалэм сабийхэр гъуазджэм щыхурагъаджэу  дэт школ №1-м щIэсхэм а тхыгъэм теухуауэ ящIа сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ абдеж щащIат. ГъэщIэгъуэнт ныбжьыщIэхэм а романыр къазэрыгурыIуэ, зауэр зэрызэхащIыкI, къагъэсэбэп Iэмалхэм уеплъыну. 
«Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, журналист, усакIуэ Къаныкъуэ Заринэ къызэхуэсахэм яжриIащ, и адэм и тхылъ иджыблагъэ къыдагъэкIыжар, япэу  дунейм къызэрытехьэрэ илъэс 50 зэрыхъур. Нэгъабэ ар бзитIкIэ (адыгэбзэрэ урысыбзэкIэ) къыдагъэкIыжащ.
ТхакIуэм и къуэрылъху нэхъыщIэ Къаныкъуэ Миленэ библиотекэ утыкум къыщеджащ зауэм теухуа усэ. ЗэIущIэм кърихьэлIахэр романым щыщу езыхэм нэхъ ягу ирихьа пычыгъуэхэм къеджащ, езыхэм а тхылъым къыхаха гупсысэмкIэ къызэхуэсахэм ядэгуэшащ.
- Мы тхылъыр япэу къыщысщтам, зэ седжа хуэдэу къысщыхъужащ, - жеIэ «Общество книголюбов» IуэхущIапIэм и унафэщI Шинкарёвэ Наталье. – Дауэ сымыцIыхунрэт, мыр иджыри сысабийуэ къыдэкIауэ щытащ, ауэ абы щыгъуэ урысыбзэкIэ къыдэкIар  зэрытыр повесть жыпхъэт.  Мы тхылъым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ  зауэм къыдэкIуэ гузэвэгъуэр зыхыдигъэщIэныр, абы зэпыIуддзу, мамыр гъащIэм пщIэ хуэтщIу дыпсэун зэрыхуейр къыдгуригъэIуэныр. 
ГъуазджэхэмкIэ школ №1-м и унафэщI Къунаш Рози романым и гугъу ищIащ.
- Ди гъэсэнхэм ящыщу сабий 20-м я лэжьыгъэ утыку къитхьащ. Сабийхэм хуабжьу яфIэгъэщIэгъуэну елэжьащ абыхэм. Мыпхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэ ин мазэрэ ныкъуэм къриубыдэу щIэтщIыфари арагъэнщ. Дэ щIэх-щIэхыурэ гъэлъэгъуэныгъэ дощI, ауэ, тхыгъэ гуэрым теухуауэ зэи дылэжьатэкъым, дэркIэ ар IуэхущIэщ, - жеIэ абы.
КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Жаннэ тхылъыр, гъэлъэгъуэныгъэр игу зэрырихьар къыхигъэщащ.
- Псом нэхърэ нэхъыщхьэу мы тхылъым къыхэсхар  дэтхэнэми тхэлъ цIыхугъэр тхъумэн зэрыхуейрщ. Зэманым дапхуэдэу зимыхъуэжми, ди хъуреягъым сыт къыщымыхъуми – цIыхуу дыкъэнэжыным нэхъапэ щыIэкъым. НыбжьыщIэхэм я сурэтхэр хуабжьу сфIэгъэщIэгъуэну зэпэсплъыхьащ. ФефIэкIуэну си гуапэщ, - захуигъэзащ абы щIалэгъуалэм.
Къаныкъуэ Заринэ къызэхуэсахэм яжриIащ «Ленинград къикIа хъыджэбз» тхылъыр етIуанэу адыгэбзэкIэ къыщыдагъэкIыжам абы и сурэтхэр Къаныкъуэ Жаннэ хуищIауэ зэрыщытар.
Пшыхьым лъэпкъыбзэ зыбжанэкIэ къыщеджащ зауэм, мамырыгъэм ятеухуа усэхэм.
Инэрокъуэ Данэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.