АХШЫ ЭСЕПЛЕ БЛА КЪУУАНДЫРГЪАНДЫЛА

Нальчикде 13-14-жыллыкъ жашланы араларында боксдан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Шимал Осетия-Аланиядан, Чеченден бла Ставрополь крайдан 170-ден аслам адам къатышхандыла.

Республикабызны боксчулары ахшы эсепле болдургъандыла. «Алтынны» - Ренат Батыров (44кг.), «доммакъны» - Диналаны Билял (42кг.), Мусукланы Самат (52кг.), Азамат Каширгов (54кг.), Инал Дауров (60кг.), Асхад Шиков (70кг.) бла Къудайланы Мурттин (75кг.) алгъандыла. Хорлагъанла энди Россейни биринчилигинде сермеширикдиле.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.