Уста ишчини сайлагъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Усталыкъда айырмалы» деген конкурс бардырылгъанды. Анга бёлюмлени барындан да электрогазосварщик специалистле къатышхандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Конкурс теория эмда практика жумушладан къуралгъан эди. Биринчиси билим бериу отоуда ётгенди: ишчиле билетледе соруулагъа тюз жууапла берирге керек эдиле.

Экинчи кесегинде уа специалистлеге темир быргъыланы электрокюч бла биширип бирге къошаргъа тюшгенди. Конкурс комиссияны адамлары уа ишни качествосуна, къаллай бир заманны ичинде этилгенине, неллай бир материал къоратылгъанына эмда урунууну къоруулау жорукълагъа эс бургъандыла. Алай бла хорлагъанланы эмда саугъалагъа тийишли болгъанланы да сайлагъандыла.

Биринчи жерге компанияны Май районда бёлюмюню электрогазосварщиги Константин Новиков тийишли болгъанды. Экинчини Нальчикде бёлюмню бу жаны бла специалисти Игорь Гринченко, ючюнчюню уа Урван районда ишчиси Анзор Кумыков алгъандыла. Хорлагъанланы саугъалап, бютюнда бийик жетишимле тежегендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.