Уста ишчини сайлагъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Усталыкъда айырмалы» деген конкурс бардырылгъанды. Анга бёлюмлени барындан да электрогазосварщик специалистле къатышхандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Конкурс теория эмда практика жумушладан къуралгъан эди. Биринчиси билим бериу отоуда ётгенди: ишчиле билетледе соруулагъа тюз жууапла берирге керек эдиле.

Экинчи кесегинде уа специалистлеге темир быргъыланы электрокюч бла биширип бирге къошаргъа тюшгенди. Конкурс комиссияны адамлары уа ишни качествосуна, къаллай бир заманны ичинде этилгенине, неллай бир материал къоратылгъанына эмда урунууну къоруулау жорукълагъа эс бургъандыла. Алай бла хорлагъанланы эмда саугъалагъа тийишли болгъанланы да сайлагъандыла.

Биринчи жерге компанияны Май районда бёлюмюню электрогазосварщиги Константин Новиков тийишли болгъанды. Экинчини Нальчикде бёлюмню бу жаны бла специалисти Игорь Гринченко, ючюнчюню уа Урван районда ишчиси Анзор Кумыков алгъандыла. Хорлагъанланы саугъалап, бютюнда бийик жетишимле тежегендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.