ЭЛЛИ ЖАШ АДАМЛАНЫ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Спортмастер тёлю» деген  проектни чеклеринде бу кюнледе Зольск районда спорт-айнытыу майдан къууанчлы халда ачылгъанды. Сабийлеге эмда жаш адамлагъа деп, аллай майданла республиканы дагъыда беш  районунда   къуралгъандыла.

Майданны ачаргъа деп, Зольск районнга  проектни башчысы Сергей Дроздов  да келгенди.

«Бу майданла сизге  саулукълу, гиртчиле, къарыулула   болуп ёсерге себеплик этериклерине ийнанама. Майданны не къадар толу  хайырланыгъыз. Сиз бизни  деменгили Ата журтубузну эмда кесигизни республикагъызны  чынтды патриотлары болуругъузгъа ишегим жокъду»,- дегенди  проектни башчысы, ары келген жашланы бла къызланы аллында сёлеше.  

Андан сора да Сергей Борисович, арт он жылны ичинде  бизни къыралны кёп регионларында быллай  900 майдан ишленип, хайырланылыргъа берилгенин да белгилегенди. 

Майданны ачыугъа жораланнган къууанчлы жыйылыугъа Къабарты-Малкъар Республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Азамат Люев, Зольск районну администрациясыны оноучулары, эллиле, жаш спортсменле, мектеплени окъуучулары, «Россейни орамлары» жамауат организацияны   къымылдауну регион бёлюмюню келечилери  да келген  эдиле. 

Ызы бла  жаш  спортсменле  ары келгенлени  спортну кёп тюрлюлеринде аламат  усталыкълары бла  сейирсиндиргендиле. Артда уа жашла бла къызла араларында спортну бир къауум  тюрлюлеринден эришиуле да къурагъандыла. Хорлам болдургъанлагъа эмда экинчи, ючюнчю жерлеге тийишли болгъанлагъа багъалы саугъала да жетгендиле.  

«Спортмастер тёлю» деген майдан  КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну  буйругъу бла эл жерледе жашагъан жаш тёлюню айнытыу халда  Зольск муниципал районну  администрациясыны эмда КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себепликлери бла къуралгъанды.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.