ХОРЛАМНЫ КЮНЮНЕ ЖОРАЛАП

Нальчикде  3-чю номерли мектепде  бу кюнледе  «Хорлам» деген ат бла  бардырылгъан битеуроссей аскер-спорт эришиулени шахар  кезиую  башланнганды. Аны къууанчлы халда ачылыууна  урушну, урунууну, Сауутланнган  кючлени, право низамны сакълаучу  органланы ветеранларыны Нальчик шахар советини таматасы Абдуллаланы Мустафа, урунууну ветеранлары да къатышхандыла, алгъыш эмда насийхат сёзлерин да айтхандыла.

Ызы бла омакъ кийиннген жашла бла къызла, Россейни, Къабарты-Малкъарны, Хорламны да байракъларын кётюрюп, тизгин сюелип баргъандыла.

Быллай  аскер-спорт эришиуле бу мектепде  быйыл бла ючюнчю кере бардырыладыла. Ала быйыл Уллу Ата журт урушда хорламны 78-жыллыгъына жораланадыла.

Эришиуле юч кюнню ичинде барлыкъдыла.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.