ХОРЛАМНЫ КЮНЮНЕ ЖОРАЛАП

Нальчикде  3-чю номерли мектепде  бу кюнледе  «Хорлам» деген ат бла  бардырылгъан битеуроссей аскер-спорт эришиулени шахар  кезиую  башланнганды. Аны къууанчлы халда ачылыууна  урушну, урунууну, Сауутланнган  кючлени, право низамны сакълаучу  органланы ветеранларыны Нальчик шахар советини таматасы Абдуллаланы Мустафа, урунууну ветеранлары да къатышхандыла, алгъыш эмда насийхат сёзлерин да айтхандыла.

Ызы бла омакъ кийиннген жашла бла къызла, Россейни, Къабарты-Малкъарны, Хорламны да байракъларын кётюрюп, тизгин сюелип баргъандыла.

Быллай  аскер-спорт эришиуле бу мектепде  быйыл бла ючюнчю кере бардырыладыла. Ала быйыл Уллу Ата журт урушда хорламны 78-жыллыгъына жораланадыла.

Эришиуле юч кюнню ичинде барлыкъдыла.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.