АХШЫ БАШЛАМЧЫЛЫКЪЛА, ХАЙЫРЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан  билдиргенлерича,  быйыл 3-4  майда Минаральные Воды шахарда „МинводыЭкспо“ комплексде Кавказны биринчи  инвестициялы кёрмючю  ётерикди. Анда  Къабарты-Малкъардан  промышленность, эл мюлк, къурулуш эм информация технологияла жаны бла беш уллу инвестиция проект кёргюзтюллюкдю.  

 Республикабыз анда келгенлени   тахта кёгетле ёсдюрген теплица комплексни, жыл узуну ишлеген „Эльбрус“ туризм –рекреация комплексни, Тырныауузда  вольфрам-молибден комбинатны, Нальчикде „Мей“ бла  „Восточный“  микрорайонланы  эм IT-паркны  проектлери бла шагъырейлендирликди. Андан сора да,  «Фрукт-Трейд» биригиу, татлы ашарыкъла этген «Жако» фабрика эм Нальчикни сют комбинаты да  продукцияларын кёргюзтюрюкдюле. 

Кёрмючде Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  ишчи прогрмманы чеклеринде тюбешиулеге къатышырыкъды. Ол санда Сбербанкны эм  Гитче эм орта предпринимательствону айнытыу  жаны бла федерал  корпорация бла байламлыкъ къурарча келишимле  этерикди.  

Кёрмючге агропрмышленный комплекс, туризм, логистика, федерал эм регионал даражалы власть органла эм башхала  къатышырыкъдыла. Аны  РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну  бла «Кавказ.РФ»  компанияны себепликлери бла  Росконгресс фонд бардырады. 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.