АХШЫ БАШЛАМЧЫЛЫКЪЛА, ХАЙЫРЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан  билдиргенлерича,  быйыл 3-4  майда Минаральные Воды шахарда „МинводыЭкспо“ комплексде Кавказны биринчи  инвестициялы кёрмючю  ётерикди. Анда  Къабарты-Малкъардан  промышленность, эл мюлк, къурулуш эм информация технологияла жаны бла беш уллу инвестиция проект кёргюзтюллюкдю.  

 Республикабыз анда келгенлени   тахта кёгетле ёсдюрген теплица комплексни, жыл узуну ишлеген „Эльбрус“ туризм –рекреация комплексни, Тырныауузда  вольфрам-молибден комбинатны, Нальчикде „Мей“ бла  „Восточный“  микрорайонланы  эм IT-паркны  проектлери бла шагъырейлендирликди. Андан сора да,  «Фрукт-Трейд» биригиу, татлы ашарыкъла этген «Жако» фабрика эм Нальчикни сют комбинаты да  продукцияларын кёргюзтюрюкдюле. 

Кёрмючде Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  ишчи прогрмманы чеклеринде тюбешиулеге къатышырыкъды. Ол санда Сбербанкны эм  Гитче эм орта предпринимательствону айнытыу  жаны бла федерал  корпорация бла байламлыкъ къурарча келишимле  этерикди.  

Кёрмючге агропрмышленный комплекс, туризм, логистика, федерал эм регионал даражалы власть органла эм башхала  къатышырыкъдыла. Аны  РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну  бла «Кавказ.РФ»  компанияны себепликлери бла  Росконгресс фонд бардырады. 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.07.2024 - 09:03

ОЮН ХАЛДА ЖОРУКЪЛАГЪА ТЮШЮНДЮРЮУ

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла.

19.07.2024 - 09:03

АЛГЪЫШ СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА ДА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъан бир къауум жаш бла къыз кеслерини дипломларын алгъандыла. Аны бла байламлы къууанчлы жыйылыула да озгъандыла.

19.07.2024 - 09:03

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛИКНИ КЪЫЙМАТЛЫ АМАЛЛАРЫНДАН БИРИ

 Кёп болмай Нальчикде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны мурдорунда «Франчайзинг - предпринимательликни амалларындан бири» деген аты бла «тёгерек стол» ётгенди.

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.