РОССЕЙНИ СЕЙИРЛИК ЖЕРЛЕРИНЕ, АЙТХЫЛЫ ШАХАРЛАРЫНА ЖОЛОУЧУЛУКЪ

Адамланы ташыу бла кюрешген федерал компания (ФПК), туристлеге таплыкъгъа деп жууукъ кезиуде сегиз жангы маршрут ачар муратлыды. Аны юсюнден компанияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Алай бла 29-чу  апрельде окъуна, Туапсе-Сочи-Гагра (Абхазия) маршрутха «Сочи» деген поезд чыгъарыкъды. «Май айны байрам кюнлеринде эмда ызы бла ноябрьге дери ол Къара тенгизни белгили курорт шахарларыны арасында ташып турлукъду адамланы», - дегендиле ФПК-да.

Экинчи майда уа «Кавказны инджиси» чыгъарыкъды жолгъа. Ол а неди десегиз – темир жоллада жети кюнлюк жолоучулукъду. Анда туристле жер-жерледе табийгъат ариулукъланы кёрлюкдюле. Адамланы оюмларын эсге алып, компания бу маршрутну аз тюрлендирип, ары Шимал Осетияны къошханды, Дагъыстанда турууну уа кёбюрек этгенди. «Быйыл туристле Майкопха, Грозныйге, Дербентге эмда Нальчикге – беш «инджи бюртюкге» барыргъа боллукъдула», - деп чертгендиле компанияда.

«Карелиягъа» эмда «Сибирьге» деген поездле Москвадан бешинчи майда чыгъарыкъдыла. Алтынчы майда уа тёрт поезд тебирерикди. Бири – «Хорламны Кюнюне» деген, ара шахардан Волгоград таба барлыкъды. Адамла айтхылы Волгоградха барып, Сталинград сермешни тарыхыны юсюнден толу хапар эшитирикдиле, «Ата журт – ана чакъырады!» эсгертмени кеси кёзлери бла кёрлюкдюле, жигит-шахарны белгили жерлеринде («Павловну Юйю», «Бармалей» фонтан, Гергардтны тирмени) боллукъдула.

Дагъыда бешинчи майда пассажирле «Белорус вояж», «Повольжьени жомакълары», «Кюмюш маршрут» поездлеге минип жолоучулукъгъа чыгъаргъа боллукъдула.

Компанияда айтханларыча, быйыл быллай поездлени саны жыйырма тёртге жетерикди. Тергеулеге кёре аланы кёп къалмай 102 минг адам хайырланырыкъды. Ол а былтырдан эсе ондан бирине аслам боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.