РОССЕЙНИ СЕЙИРЛИК ЖЕРЛЕРИНЕ, АЙТХЫЛЫ ШАХАРЛАРЫНА ЖОЛОУЧУЛУКЪ

Адамланы ташыу бла кюрешген федерал компания (ФПК), туристлеге таплыкъгъа деп жууукъ кезиуде сегиз жангы маршрут ачар муратлыды. Аны юсюнден компанияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Алай бла 29-чу  апрельде окъуна, Туапсе-Сочи-Гагра (Абхазия) маршрутха «Сочи» деген поезд чыгъарыкъды. «Май айны байрам кюнлеринде эмда ызы бла ноябрьге дери ол Къара тенгизни белгили курорт шахарларыны арасында ташып турлукъду адамланы», - дегендиле ФПК-да.

Экинчи майда уа «Кавказны инджиси» чыгъарыкъды жолгъа. Ол а неди десегиз – темир жоллада жети кюнлюк жолоучулукъду. Анда туристле жер-жерледе табийгъат ариулукъланы кёрлюкдюле. Адамланы оюмларын эсге алып, компания бу маршрутну аз тюрлендирип, ары Шимал Осетияны къошханды, Дагъыстанда турууну уа кёбюрек этгенди. «Быйыл туристле Майкопха, Грозныйге, Дербентге эмда Нальчикге – беш «инджи бюртюкге» барыргъа боллукъдула», - деп чертгендиле компанияда.

«Карелиягъа» эмда «Сибирьге» деген поездле Москвадан бешинчи майда чыгъарыкъдыла. Алтынчы майда уа тёрт поезд тебирерикди. Бири – «Хорламны Кюнюне» деген, ара шахардан Волгоград таба барлыкъды. Адамла айтхылы Волгоградха барып, Сталинград сермешни тарыхыны юсюнден толу хапар эшитирикдиле, «Ата журт – ана чакъырады!» эсгертмени кеси кёзлери бла кёрлюкдюле, жигит-шахарны белгили жерлеринде («Павловну Юйю», «Бармалей» фонтан, Гергардтны тирмени) боллукъдула.

Дагъыда бешинчи майда пассажирле «Белорус вояж», «Повольжьени жомакълары», «Кюмюш маршрут» поездлеге минип жолоучулукъгъа чыгъаргъа боллукъдула.

Компанияда айтханларыча, быйыл быллай поездлени саны жыйырма тёртге жетерикди. Тергеулеге кёре аланы кёп къалмай 102 минг адам хайырланырыкъды. Ол а былтырдан эсе ондан бирине аслам боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.