ДОНОРНУ КЮНЮНЕ ТАНГ КЕСЕК АДАМ КЪАТЫШХАНДЫ

 Алгъаракъда КъМР-ни саулукъ сакълау министри  Рустам Калибатов  Россейде Донорну миллет кюню бла байламлы акциягъа къатышханлагъа ыспас эте, бюгюнлюкде ол болмагъанча магъаналы иш болгъанын белгилегенди. 

- Хар  донор биреуленни жашауун сакъларгъа болушады.  Андан сора да, уллу кёллюлюк этмей, быллай жандауурлукъ акциягъа къошумчулукъ этген  иши бла, патриот  сезимлигин билдиреди.  Ол себепден донор болургъа излегенлени  анга  къатышыргъа чакъырыма. Донорлукъ – ол къоркъуусузду, хакъсызды эм саусузланы саулукъларын игилендириу жаны бла чексиз себепликди,-  дегенди министр.

Бюгюнлюкде Нальчикде къан  къуйгъан служба республикада быллай борчну жаланда кеси жангыз толтурады.  Ол,  алыннган къанны  жарашдырып, сакълап эм керек адамланы жалчытады.    Бюгюнлюкде регонда донорланы саны 9 500 адамгъа   жетеди, ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 27,4 процентге кёпдю.  Аны баш сылтауларындан бири Къан къуйгъан службаланы келечилери жамаут бла  тири иш бардыргъанларынданды.  Ол  санда мобиль бригида да районлагъа  терк-терк чыгъады.                                                                                                                                                                                                                                                          

Саулай алып айтханда,  былтыр Россейни миллетлерини  маданият хазнасыны жылына  жоралап  49 чакълы  донор акция бардырылгъанды, анга  2 700 инсан къатышханды. Дагъыда службаны келечилери бла  тышында бардырылгъан башламчылыкълагъа да  1 351 инсан къошулгъандыла. 

Донорлукъ акциягъа тири къатышханлары ючюн онсегиз адам «Россейни сыйлы  донору» деген белгиле  бла саугъаланнгандыла. Анга  эки жыйырмадан артыкъ кере хакъсыз къан берген инсан тийишли болады. Аны бла бирге бюгюнлюкде республикада аркъа сюеклеринден жиликлерин берирге сюйген   626  донор  айырылып  федерал  регистрге кийирилгендиле. 

"Культурный код донора" битеуроссей акцияны эсеплерине кёре, Нальчикде Къан къуйгъан станция "Культурный код донора" номинацияда лауреат болгъанды. Андан сора да,  РФ-ни Гематология жаны бла миллет излем жаны бла арасы жетишимли ишлей келгени ючюн аны  алчыланы санына къошханды. Бюгюнлюкде ол  бар керек  медицина      оборудование бла  жалчытылыннганды, мекямгъа  биринчи къат тынгылы ремонт да этилгенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.