ДРОГУШХУЭ ДИ РЕСПУБЛИКЭР ИПЭКIЭ ЗЫГЪЭКIУАТЭХЭМ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху­хэу пщIэ зы­хуэсщIхэ!
Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэмкIэ! Нэхугъэрэ хуабагъэрэ къызыпих а махуэщIым зэкъуе­гъэувэ зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъухэр икIи зи ­гуащIэдэкIымкIэ къэралым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIхэр. Дэ дрогушхуэ ди лэжьакIуэфIхэу зи зэфIэкIхэмкIэ республикэр ипэкIэ зыгъэкIуатэхэм. Ди щIыналъэм лэжьыгъэ IэнатIэщIэхэр къыщы­зэIуах, щаухуэ щэнхабзэ, спорт IуэхущIапIэхэр, абыхэм хуэкIуэу зеужь ­гъащIэми. Нэхъ дахэ, екIу мэхъу ди къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я теплъэр, цIыхухэм я псэукIэр йофIакIуэ. Псом хуэмыдэжу сыхуейщ хъуэхъу псалъэ гуапэхэмкIэ лэжьыгъэм и ветеранхэм захуэзгъэзэну. Абыхэм я фIы­щIэщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нобэ зэрыгушхуэ Iуэхугъуэхэм ящыщ куэд. 
Мы зэманым дэ къытпэщылъщ мыхьэнэшхуэ зиIэ, жэуаплыныгъэ лъагэ зыпылъ къалэнхэр. Промыш­ленностым, мэкъумэш хозяйствэм, псэу­пIэ ухуэныгъэм, турист, социальнэ IэнатIэхэм хуэгъэпса проект зэмылIэужьыгъуэхэр дгъэзэщIэн ­хуейщ. Дэ дыхущIокъу илъэс бжыгъэкIэ ди псэукIэр зытещIыхьауэ щытыну а унэтIыныгъэхэмкIэ ехъу­лIэныгъэфIхэр зэрызыIэрыдгъэ­хьэ­ным. Си фэщ мэхъу дызэкъуэту, дызэрыIыгъыу ди мурадыфIхэм ­далъэIэсыным дыхущIэкъумэ, Къэ­бэрдей-Балъ­къэрым, ди Хэкум я ехъулIэныгъэ къызэрыкI Iуэху­гъуэфIхэр зэрытхулъэкIынур. 
Си псэм къыбгъэдэкIыу сыныво­хъуэхъу узын­шагъэ быдэ, мамырыгъэ, насыпрэ зэпэщыгъэрэ фиIэну.

Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ