ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОНУ ТАРЫХЫНЫ ЮСЮНДЕН ОЛИМПИАДА

Россейде предпринимательствону тарыхыны юсюнден Битеуроссей тогъузунчу олимпиаданы Къабарты-Малкъарда кесегинде хорлагъанланы алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде алгъышлап саугъалагъан эдиле. Анга студентле бла аспирантла къатышхандыла - битеуда 115 адам. Ала юч сагъатны ичинде алты бёлюмден къуралгъан соруулагъа жууапла берирге керек эдиле. Алада уа: Россейде предпринимательствону тарыхы, тематикалы кроссворд, эссе жазыу, белгили бизнесменлени жашау жоллары эмда аланы предприятиялары.

Алай бла биринчи жерге Мурачаланы Салима бла Алеся Шогенова тийишли болгъандыла. Экинчини Кудайланы Аишагъа бла Къумукъланы Дианагъа, ючюнчюню уа Байсыланы Джаннетге бла Фатима Шугушевагъа бергендиле. «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны республикада бёлюмюню башчыларындан бири Елена Давыдова алагъа сертификатла эмда дипломла бергенди, Салима бла Алеся уа олимпиаданы Москвада ётерик кесегине къатышырыкъларын да айтханды.

Мурачаланы Салима КъМКъАУ-да «Экономика эм управление» факультетни ючюнчю курсунда окъуйду, Алеся Шогенова уа анда химия бёлюмню экинчи курсуну студенткасыды. Къызла бла бирге Ара шахаргъа Салима окъугъан факультетни деканыны орунбасары Зумакъулланы Фатима бла экономика кафедраны тамата преподаватели Бэлла Кармова баргъан эдиле.

Эсге сала айтсакъ, бу Олимпиада 2014 жылдан бери бардырылып башлагъанды. Тогъуз жылны ичинде анга къадар региондан 40 мингден артыкъ студент къатышханды. Быйыл сынам ишлерин кёп къалмай беш минг окъуучу жазгъан эди. Финалгъа уа 54 студент чыкъгъанды. Аланы араларында Донецк эмда Луганск Халкъ Республикаланы келечилери да болгъандыла.

 Олимпиаданы финалы РАНХиГС-де ётгенди. Ары келген къонакъланы бу вузну башчысы Алексей Комиссаров тюбеп, къыралыбызны келир кезиулери тири, къармашыулу предпринимательлени къолларында болуруна ышаннганын чертгенди. «Шёндюгю экономиканы аласыз къураргъа амал окъуна боллукъ тюйюлдю. Биз бир жангы зат ишлерге сюе эсек, тарыхны дерслерин, къыралыбыз ёхтемленнген айтхылы адамларыбызны да эсде тутаргъа керекбиз», - дегенди ректор.

Конкурс комиссияны башчысы, РАН-ны академиги Леонид Бородкин, «Иш кёллю Россейни» вице-президенти Нонна Каграманян да кёллендириу, алгъышлау сёзлерин кем этмегендиле. Конкурсха къатышхан хар кимге сертификатла эмда эсде къалыргъа саугъала да бергендиле.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.