Къоркъуусузлукъну жорукъларын ким къалай биледи?

Нальчикни 33-чю номерли мектебинде  ОБЖ-дан  битеуроссей олимпиаданы ахыр кезиую башланнганды. Анга къатышыргъа Россейни 77 регионундан 229 жаш бла къыз келгендиле. Ыйыкъны ичинде ала къоркъуусуз жашау бардырыуну жорукъларын къалай билгенлерин кёргюзтюрюкдюле.

Олимпиаданы ачылыууна аталгъан къууанчлы жыйылыугъа КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов,  РФ-ни Битеулю билим бериуде къырал политиканы бла управленияны департаментини директоруну орунбасары Анна Тимофеева, КъМР-ни жаш тёлю политика жаны бла министри Азамат Люев,  КъМР-ни Парламентини билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла  комитетини председатели Нина Емузова,  МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны таматасы Михаил Надежин, «Юнармия»  сабий-жаш тёлю къымылдауну Битеуроссей аскер-патриот  штабыны баш аппаратында ишлеген Ностуланы Руслан, вузланы келечилери эм башхала къатышхандыла.
Сахнада уллу экрандан а кесини алгъыш сёзюн Россей Федерацияны жарыкъландырыу министрини орунбасары Тататьяна Васильева айтханды. Ол быйыл олимпиадагъа къатышханланы саны  бютюн аслам болгъанын, анга Луганск эмда Донецк халкъ республикаланы окъуучулары да къошулгъанларын билдиргенди. «Бу олимпиадагъа къатышыу бек сыйлыгъа саналады. Аны бла бирге уа ол жууаплы жумушду. Сизни фахмугъуз, жюрек талпыныуугъуз  келтиргенди бу аламат къонакъбай республикагъа.  Сиз  къуру кесигизни угъай, устазларыгъызны да сыйларын кётюресиз», – деп, ол РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну атындан устазлагъа бла юйретиучюлеге ыспас этгенди.    
Анзор Езаов а федерал ведомствогъа бу магъаналы  ишни бардырыргъа бизни республиканы сайлагъаны ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди.
– Жарыкъландырыу министерство ёсюп келген тёлюню фахмусун айнытыргъа, билимин бютюн терен этерге, жангы хорламлагъа итиндирирге кёллендирир ючюн бар амалланы да хайырланады. Биз а сизни мында тургъан  кезиуюгюз  эсигизде къалырча этерге кюреширикбиз. Аны ючюн деп энчи программа да къурагъанбыз. Сиз жаланда ишлеп турлукъ тюйюлсюз, республиканы айбат жерлерин да  кёрлюксюз, адамларыбыз бла да танышырыкъсыз, жыргъа, тепсеуге усталарыбызны да кёрлюксюз, -дегенди министр. 
Анна Тимофеева уа Къабарты-Малкъаргъа келген ким да насыплы болуп кетгенин чертгенди. «Бу  республика не заманда да  жарыкъ къонакъбайлыкъ эте биледи.  Къабарты-Малкъар тауланы бла кёллени сейирлик дуниясыды. Мында халкъ поэт Къулийланы Къайсын туугъанды, назмула жазгъанды, сиз аны чыгъармачылыгъы бла шагъырейленирсиз деп ышанама. Къачан эсе да бирде  аны кесине мени къызым да ачханды», – дегенди.
Жыйылгъанланы алларында  Нина Емузова да сёлешгенди, конкурсха къатышханла жетишимли болурларын сюйгенин билдиргенди.
Ызы бла олимпиаданы ахыр кезиуюню ачхычын  Анна Тимофеева министр Анзор Езаовха бергенди. Ол а аны олимпиадагъа багъа берликлени таматасы Ахмед Маламатовха къууанчлы халда тутдургъанды. 
Ол кюн «Кабардинка» къырал тепсеу ансамбль, «Арабеск» къауум, КъМР-ни халкъ артисти Текуланы Амур, Азамат бла Рената Бековла аламат концерт кёргюзтгендиле.
Баш кюн окъуучула тюрлю-тюрлю майданлада эришиулерин башлагъандыла.

Холаланы Марзият.
Суратланы автор алгъанды

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.