Хунерли жаш тёлюге – махтау эм саугъала.

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде бизнес билим бериуге жораланнган «тёгерек столну» чеклеринде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню таматасыны орунбасары Гузеланы Индира бизни къыралны предпринимательствосуну тарыхыны юсюнден Битеуроссей олимпиаданы регион кесегинде хорлагъанланы саугъалагъанды. Бу эришиуню организация кеси эмда Россейни тарых жамауаты къурагъандыла. Анга школчула бла студентле къатышхандыла. Бек алгъа вузланы ректорларына, конкурс комиссиягъа кирген преподавательлеге Ыразылыкъ къагъытла берилгендиле. Олимпиаданы призёрлары бла лауреатлары уа дипломла эмда сертификатла къоллу болгъандыла. Бир къауум предпринимательни болушлугъу бла жетишимли жаш тёлюню башха саугъала бла да белгилегендиле. Ол санда Жашырын хунерликлени академиясыны башчысы Лариса Евгажукова сегиз сертификат бергенди. Аланы алгъан школчула бир айны ичинде шахматлагъа бла каллиграфиягъа юйренирикдиле. "EXCELLENT" клубну таматасы Ляна Эльдарова уа бир айны ингилиз тилге окъурча эркинлик къагъыт бла саугъалагъанды. Андан сора да, жаш тёлюню «Cook & Talk» кулинария мастерскойда мастер-класс ётерге, актёр усталыкъгъа юйренирге, башха сейирлик жерлеге чакъыргъандыла. Ызы бла жыйылыуда КъМР-ни Предпринимательствогъа себеплик этиу эмда «Мени бизнесим» деген араланы ишини, вузла бла жамауат организацияла бардыргъан билим бериу бизнес-проектлени юсюнден сёлешгендиле. «Иш кёллю Россейни» жаш тёлю бизнес-школунда неге юйретгенлерин, бу проектни къыйматлылыгъын да сюзгендиле. Эсге сала айтсакъ, кёп болмай аны жетишимли тауусуп, кеслерини бизнес-проектлерин оноулан къоруулагъанды. «Тёгерек столгъа» бизнес-жамауатны келечилери да къатышхандыла, ол санда кёп жылланы ичинде «Маяк» санаторийге башчылыкъ этип тургъан Мамайланы Галина. Регионланы ресурс араларындан предпринимательлеге къаллай себеплик этилгенини юсюнден сёлешгенде ол, республикада предприятиялагъа Россейде неда башха къыраллада кёрмючлеге къатышыргъа, стендле, презентацияла да жарашдырыргъа бек иги болушлукъ этилгенин белгилегенди. «Россейни алчылары» деген кадрла конкурсну финалисти Катерина Борисевич а жашауда жерин тапхан, сынамлы специалистлеге (вузланы программаларына кирмеген) жангы билим нек алыргъа кереклисини юсюнден билдиргенди оюмун. Бу жаны бла башха къыраллада сынам бла да шагъырейлендиргенди. Ушакъда урунуу миграцияны, выпускникле бла жаш специалистле республикадан тышына нек кетип баргъанларын, ол экономикагъа, башха сфералагъа да нечик уллу хата салгъанын белгилегендиле. Саулай айтханда, тюбешиу анга къатышханланы хар бирине да хайырлы болгъанды дерчады.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.