Бахсанчыланы проектлерине – ахча саугъа.

Кёп  болмай Воронежни къырал концерт залында «Зодчество VRN» форумну чеклеринде 50-100 минг адам жашагъан гитче шахарланы болумларын игилендириу жаны бла проектлени битеуроссей конкурсуну эсеплерин чыгъаргъандыла. Анга аталгъан жыйылыугъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко бла Воронеж областьны губернатору Александр Гусев къатышхандыла. Бизни республикадан а анда Бахсан шахар округну администрациясыны башчысы Хачим Мамхегов эм аны орунбасары Илияс Гятов болгъандыла.

Быйыл конкурсха къыралны 77 субъектинден 330 заявка берилген эди. Аланы архитектура эм шахар къурулуш, тарых-маданият, социология эм экономика жаны бла алтмышдан артыкъ эксперт айыргъандыла. Аладан 293-сю ётгенди. Аланы санында 46 субъектден 80 проект бар эди. Бахсан шахарны «Парк Мира, Культуры и Отдыха» проекти ;хорламгъа тийишли болуп, 85 миллион бла да саугъаланнганды.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.