Закийлиги, асыллыгъы, ниет дерслери ёмюрде да унутуллукъ тюйюлдюле.

4 июньда Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, СССР-ни Ленинчи эм Къырал саугъаларыны, РСФСР-ни Къырал премиясыны лауреаты Къулийланы Къайсынны эсгерирге Нальчикде закийни атын жюрютген орамда эсгертмесини къатына кёп адам жыйылгъан эди. Аланы араларында КъМР-ни Правительствосуну бла Парламентини, министерстволаны бла ведомстволаны, жамауат организацияланы келечилери, жазыучула, алимле, устазла, школчула да бар эдиле.
Алайда къуралгъан митингни КъМР-ни культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Ол Къайсын арабыздан кетгенли 34 жыл толгъанын эсге салгъанды. «Аны назмулары  ёлюмсюздюле, ала ёмюрледен ётерикдиле»,-дегенди. Аны сёзюн андан ары бардыра, КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну председатели Беппайланы Муталиб а: «Къулий улу, бийик тау  элде туууп, кёплеге юлгю болуп, ана тилин ёлюмсюз этгенди. Таулу къаллай болургъа керекди? Бир айланмай, бизни Къайсынча!»,-деп чертгенди. Ызы бла уа анга жоралагъан назмусун окъугъанды.
Философия илмуланы доктору Адам Гутов а, поэтни кеси да таныгъанын айтып, аны огъурлулугъуну юсюнден эсгериулерин эшитдиргенди. Дагъыда Къайсынны кёп акъыл сёзлери болгъанларын айтып, анга бир юлгю да келтиргенди: «Сау адам улун сюеме дей эсенг, къоншунгу сюйчю, иги болчу анга!». Китапны сюйгенлени республикалы биригиуюню таматасы Наталья Шинкарева уа сёзюн поэтни назму тизгинлери бла башлагъанды. Ызы бла аны уллу адамлыгъы болгъан, халал жюрекли инсанныча да таныгъанын айтханды.
Лев Толстойну Ясная Полянада  музейини келечиси Геннадий Опарин Къабарты-Малкъарда Къулийланы Къайсыннга энчи кёзден къарагъанлары, жылдан-жылгъа аны даражасын бютюн кётюре баргъанлары ючюн ыспас этгенди. Лев Николаевични бла Къулий улуну кёз къарамлары бирге ушай келгенлерин белгилегенди. Чегем муниципал районну башчысы Хасанш Одижев а, аты дуниягъа айтылгъан  таулу поэт аланы райондан чыкъгъаны бла ёхтемленнгенин билдирип, алайгъа келгенлени барын да поэтни Чегем шахарда юйю-музейине чакъыргъанды.
Андан сора школчула назмула айтхандыла. Аланы араларында Чегемден Къулийланы Къайсынчыкъ да бар эди. Жыйылгъанла анга толкъун къарсла бла тюбегендиле.
Митинг бошалгъандан сора анга къатышханла эсгертмеге гюлле салгъандыла. Ызы бла кёпле, автобуслагъа минип, Чегем шахаргъа баргъандыла. Аланы араларында Тиширыуланы Нальчик шахар советини эмда пенсиячыланы союзуну къауумлары да бар эдиле. Ала Къайсынны юйю-музейинде назмуларын окъугъандыла, бюсюреуле жазылгъан китапда да кёп огъурлу сёзлерин къойгъандыла.
Чегемге келгенле  закийни къабырыны аллында дууа тутхандыла, школчу сабийле уа орус, малкъар эмда къабарты тилледе поэтни назмуларын айтхандыла. КъМР-ни халкъ поэти Гуртуланы Салих а Къайсынны юсюнден эсгериулерин эшитдиртгенди, кеси тамата къалам къарындашына жоралап жазгъан назмуну да окъугъанды. Геннадий Опарин Къайсынны юйю-музейини директору Къулийланы Фатиматха Ясная Полянагъа чакъырыу къагъытны, Л.Н.Толстойну китапларын эмда ол жерледе жашагъан тиширыуланы миллет кийимлери бла гинжи суратны да бергенди.
Ызы бла алайгъа келгенле поэтни эсгертмесине бла къабырына гюлле салгъандыла, аны хурметине бир минутну шош сюелгендиле.
Суратланы автор алгъанды.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.