Магъаналы проектлени жаш тёлю бирден кюч салып тамамларча.

Ставропольда «БРИКС эмда ШОС къыралланы студент жаз башы» деген Халкъла аралы 3-чю фестиваль ачылгъанды. Жаш тёлю форум Шанхай байламлыкъланы биригиуюнде 2019-2020 жыллада Россей Федерацияны председательлик этиуюню чеклеринде бардырылады эмда дунияны 23 къыралындан эки минг бла жарымдан артыкъ келечини бирикдиреди. Къууанчха РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси А.А. Матовников, РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри С.В. Чеботарев,Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону таматасы А.В. Бугаев, «Россей Жаш тёлюню Союзуну» оноучусу П.П. Красноруцкий, КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков, СКФО-ну субъектлерини таматалары къатышхандыла. «Студент жаз башыны» программасында бир ненча билим бериу форум, чыгъармачылыкъ эм спорт проектле, «Универвидение» музыкалы эришиу бардыла. Ушакъ майданланы ишлерин сюзгенле белгили политикачыла, атлары айтылгъан жамауат къуллукъчула, журналистле боллукъдула. Фестивальны эсеплерине кёре, «СНГ къыралланы студент жаз башыны» проектге къатышхан ШОС-гъа кирген къыралланы тийрелеринде халкъла аралы жаш тёлю бизнес-инкубаторну, биригиуню халкъла аралы жаш тёлю информация агентствону ишин тирилтиуню, жаш тёлюню тренерлерини ассоциацияларын къурау проектлерин жашауда бардырырча резолюция къабыл этилликди. Фестивальны къурагъанла «Россей жаш тёлюню союзу», Россей Федерацияны тыш къыралла ишлери жаны бла министерствосу, Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентство (Росмолодёжь), Бойсунууда болмагъан къыралланы биригиую, тыш жерледе жашагъан бир ата журтлуланы эмда халкъла аралы гуманитар байламлыкъла жаны бла федерал агентство (Россотрудничество), Россей Федерацияны Жамауат палатасы, Ставрополь крайны Правительствосу болгъандыла. «БРИКС эмда ШОС къыралланы студент жаз башы» студент чыгъармачылыкъгъа себеплик этген программаны чеклеринде бардырылады. 2016 жылда фестиваль ЮНЕСКО-ну белгиси бла къуралгъанды. Билим бериу, илму эм маданият жаны бла Бирикген Миллетлени Организациясы аны, жаш тёлю башламчылыкъланы айныуларында социал жаны бла магъаналылыгъын белгилеп, халкъла аралы жаш тёлю байламлыкълагъа кереклилигин чертгенди. КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.