Бирге ишлеуню юсюнден келишимле бегитилликдиле.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну башчылыгъында Къабарты-Малкъардан делегация 6 июньдан 8 июньнга дери Петербургда; «Экспофорум» конгресс-кёрмюч арада бардырылгъан; экономика форумгъа къатышады.
Аны ишчи программасыны чеклеринде Къабарты-Малкъар Республиканы бла «Шимал-Кавказ МРСК» ПАО-ну араларында келишимге, КъЧР-ни бла КъМР-ни Правительстволарыны эм Адыгея Республиканы; Министрлерини кабинетини  араларында 2019-2021 жыллада сатыу алыу-экономика, илму-техника, маданият эм башха жаны бла бирге ишлеуню планына къол салынырыкъды.
Казбек Коков форумну ушакъ майданларыны ишлерине къатышады, «Газпром межрегионгаз» ООО-ну, «Россети» ПАО-ну, «Сбербанк России» ПАО-ну таматалары бла бир ненча тюбешиу бардырлыкъды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.