Уллу, гитче да зауукълукъ тапхандыла

Байрам кюнню белгилеу Тырныауузда кенг ётгенди. Анда миллет байлыгъыбызны ачыкълагъан тюрлю-тюрлю кёрмючле, оюнла, жырла, тепсеуле да кёрюр онг бар эди. Анга къатышыргъа Басхан ауузуна къарачайлы жырчыла да келген эдиле.

Къууанчлы ишлени уа Элбрус районну жер-жерли самоуправление советини таматасы Тохаланы Хыйса ачханды. Ол КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну атындан Малкъар халкъны жангырыууну кюню бла алгъышлагъанды.
– Бу байрам миллетибиз, кесин тас этмей, энчилигин сакълап къайтханыны белгисиди, аны сыйлай, магъанасын бийикде тутуучула болайыкъ, аталарыбызны атларын иги бла айтдырайыкъ, жаланда къууанч кюнле сакъласынла алда барыбызны да! – дегенди ол.
Ызы бла уа сахнагъа жырчыла чыкъгъан эдиле. Къарачай-Черкесни «Элбрус» ансамбли жыйылгъанланы миллет тепсеулерибиз бла, Текуланы Амур, Байкъулланы Солтан, Тёппеланы Алим, Жаникаланы Элдар, Жашууланы Башир, Катчиланы Руслан бла Роберт эм башхала да жырлары бла халкъны къууандыргъандыла. 
Районну маданият бёлюмюню кючю бла уа таулу кийизлени кёрмючю да къуралгъан эди. Огъары Бахсанда Халкъ усталаны арасында тиширыуларыбыз жарашдыргъан омакъ кийизле, аланы жыйгъан Локияланы Рашитде болгъан эски кийизле да энчи къууат бергендиле.
Байрамны къурагъанла сабийлени да унутуп къоймагъандыла. Сау кюнню ичинде алагъа деп «Кюнчюк» аттракционла паркында къыллаучала хакъсыз ишлегендиле.
Ингирде уа шахарны ортасында жаш тёлю той къурагъанды.
 
 Таппасханланы 
Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.