Уллу, гитче да зауукълукъ тапхандыла

Байрам кюнню белгилеу Тырныауузда кенг ётгенди. Анда миллет байлыгъыбызны ачыкълагъан тюрлю-тюрлю кёрмючле, оюнла, жырла, тепсеуле да кёрюр онг бар эди. Анга къатышыргъа Басхан ауузуна къарачайлы жырчыла да келген эдиле.

Къууанчлы ишлени уа Элбрус районну жер-жерли самоуправление советини таматасы Тохаланы Хыйса ачханды. Ол КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну атындан Малкъар халкъны жангырыууну кюню бла алгъышлагъанды.
– Бу байрам миллетибиз, кесин тас этмей, энчилигин сакълап къайтханыны белгисиди, аны сыйлай, магъанасын бийикде тутуучула болайыкъ, аталарыбызны атларын иги бла айтдырайыкъ, жаланда къууанч кюнле сакъласынла алда барыбызны да! – дегенди ол.
Ызы бла уа сахнагъа жырчыла чыкъгъан эдиле. Къарачай-Черкесни «Элбрус» ансамбли жыйылгъанланы миллет тепсеулерибиз бла, Текуланы Амур, Байкъулланы Солтан, Тёппеланы Алим, Жаникаланы Элдар, Жашууланы Башир, Катчиланы Руслан бла Роберт эм башхала да жырлары бла халкъны къууандыргъандыла. 
Районну маданият бёлюмюню кючю бла уа таулу кийизлени кёрмючю да къуралгъан эди. Огъары Бахсанда Халкъ усталаны арасында тиширыуларыбыз жарашдыргъан омакъ кийизле, аланы жыйгъан Локияланы Рашитде болгъан эски кийизле да энчи къууат бергендиле.
Байрамны къурагъанла сабийлени да унутуп къоймагъандыла. Сау кюнню ичинде алагъа деп «Кюнчюк» аттракционла паркында къыллаучала хакъсыз ишлегендиле.
Ингирде уа шахарны ортасында жаш тёлю той къурагъанды.
 
 Таппасханланы 
Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.