СЕГИЗ ЧЕМПИОН БЕЛ БАУ КЪОЛЛУ БОЛГЪАНДЫЛА

Нальчикде спорт микс-файтдан клубла аралы турнир къуралгъанды. Микс-файт – ол единоборстволаны шёндюгюлю, къатыш эм игилендирилген тюрлюсюдю, анга уруу, бууу эм ачытыу приёмла барысы да киредиле.

Эришиуге Шимал Кавказны регионларындан 200-ге жууукъ гёжеф къатышхандыла, бизни республиканы атындан «Барс-Тырныауз» академияны келечилери сермешгендиле. Тюбешиуле къыйын болгъанларына къарамай, ала сегиз алтын, алты кюмюш, сегиз да доммакъ майдал къытхандыла. Аланы талайы уа, эки ауурлукъ къауумда – кеслерини эм андан аууруракъ - эрише, экишер майдал да алгъандыла.

Алай бла чемпион бел баулагъа Имран Веркин, Алботланы Даулет бла бла Дауут, Локияланы Къууанч, Габоланы Дамир, Алибек Сижажев, Тенгиз Мугуев бла къауумну баш тренери Этезланы Владимир тийишли болгъандыла. Экинчи жерлеге Тилланы Къууанч, Мухаммат Кунашев, Этезланы Мансур, Ибрагим Готыжев, Тамерлан Мугуев, Кучменланы Халит чыкъгъандыла. Габоланы Дамир, Тамерлан Мугуев, Амир Афаунов эм талай башха спортчу ючюнчю жерни алгъандыла. Гёжефлени тренерле Этезланы Владимир, Муса Шогенов, Ёзденланы Тамерлан, Виолетта Шпанагель юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.