КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм. Псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ.

Заирэ Налшык дизайнымкIэ колледжыр къиухащ. ИужькIэ дыщэкIыу щеджащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ и къудамэм. И гум фIэфIу къыхиха сурэт щIыным ГъуазджэхэмкIэ школым щыхурегъаджэ.

ЗэрыжиIэмкIэ, щыцIыкIум сурэт щIыным теухуауэ зэи къахэщу щытакъым и ныбжьэгъухэм. Колледжым щIэтIысхьа нэужь, сурэт щIыным и щэхухэр ирагъэджын щIадзэри, дихьэхащ егъэлеяуэ. «Еджэныр зэи къыстехьэлъакъым, апхуэдизу сызыIэпишэрти. Жэщым сурэт сщIыуэ сыщыст куэдрэ», - жеIэ абы.

Жэбалыр сурэт лIэужьыгъуэ куэдым дехьэх.

- Нэхъапэхэм натюрмортхэр куэду сщIырт. ИтIанэ щIыуэпсым ситхьэкъуащ. Иджыпсту тIэкIу нэгъуэщI зыгуэру сылажьэу жыпIэ хъунущ. Сюжет къызогупсыс, япэрауэ. Си нэгум къыщIэувэ теплъэм, си щхьэм щызэпэща сюжетым сыподжэж. Си гум дохьэ апхуэдэ Iэмалыр – сурэтхэр сазэрыщыгугъым хуэдэу къызохъулIэ, - жеIэ и лэжьэкIэм теухуауэ.

Заирэ и лэжьыгъэхэр интернет напэкIуэцIхэм куэдрэ щыболъагъу. Сурэтхэм теухуауэ цIыхухэм я гупсысэхэр, ягу щIрихьыр, къыщIыхагъэщхьэхукIыр уолъагъу сурэт лъабжьэхэм къыкIэщIатхэхэмкIэ.

Жэбалы Заирэ езым иригъаджэ цIыкIухэми сабий зэчиифIэхэр яхэту жеIэ. Пэжщ, ахэр псори сурэтыщI мыхъунIкэ Iэмал имыIэу щыткъым. Хэт дизайнер хъунущ, хэти – архитектор. Абыхэми сурэтым и щэхухэр, плъыфэхэр яджын хуейщ.

СурэтыщI ныбжьыщIэм жеIэ и лэжьыгъэхэр и псэм и щытыкIэр къэзыгъэлъагъуэу. Ар хуейщ цIыхухэм я гум дыхьэну, ахэр игъэгупсысэну, дахагъэ я псэм къыщигъэушыну.

Сурэт зыщIхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ плъыфэхэм. Уеблэмэ яфIэгъэщIэгъуэну ядж плъыфэхэр щызэпкърыха, ахэр зи нэщэнэхэр къыщыгъэлъэгъуа тхылъ щхьэхуэхэр. Заири жеIэ плъыфэхэм куэд елъытауэ, абыхэм куэд къыбжаIэу. Езым фIэфIщ къигъэсэбэпыну удзыфэ, щIыху, шакъафэ, яжьафэ. Плъыфэхэм ятеухуа литературэ гъэщIэгъуэнхэм ящыщу игу ирохь Иттен Иоханнес «Искусство цвета» зыфIища тхылъыр.

Жэбалы Заирэ хэтщ сурэтыщI, сурэттех, тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я «Синдикат» зэгухьэныгъэм. Зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщауэ щытащ «Исключение», «Шире круг» зи фIэщыгъэ гъэлъэгъуэныгъэхэр. Абыхэм Заирэ и лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр щигъэлъэгъуащ. И IэщIагъэм теухуауэ пщащэм и хъуэпсапIэщ таурыхъ тхылъ и сурэтхэмкIэ игъэщIэрэщIэну.

ГУГЪУЭТ Заремэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:25

ТУРИЗМЭМ И МАХУЭ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.

28.09.2023 - 12:25

ЩIЭБЛЭМ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ ЯIУРЫЛЪЫН ПАПЩIЭ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

28.09.2023 - 09:03

ТХЬЭ ЗАКЪУЭР ЗИ ФIЭЩ ХЪУА ЯПЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ.

28.09.2023 - 09:03

ХЬЭРЭ-КХЪУЭРЭ И ПИРАМИДЭХЭР

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 

28.09.2023 - 08:54

АДЫГЭХЭМ (ШЭРДЖЭСХЭМ) Я МАХУЭМ ТРАУХУЭ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи исто