ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.
Полицейхэр я лэжьыгъэм ехьэлIауэ щIэх-щIэхыурэ щыIуоуэ щытыкIэ шынагъуэхэм икIи ящIэ лъы хуэныкъуэм донорым  къыхуищIэр уасэ зимыIэ дэIэпыкъуныгъэу зэрыщытыр. 
Iуащхьэмахуэ районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм щекIуэкIа донор Iуэхум хыхьащ Урысей МВД-м и щIыналъэ къудамэм и лэжьакIуэхэр. 
Полицей 20-м нэблагъэм лъы хашын ипэкIэ медицинэ къэпщытэныгъэхэр драгъэкIуэкIащ. Абыхэм яхэтт япэу акцэм къыхыхьахэри, нэхъ пасэу мызэ-мытIэу лъы зытахэри. 
- Дыщогугъ мы Iуэхум дызэрыхыхьар абы хуэныкъуэхэм я узыншагъэр зэфIэувэжынымкIэ щхьэпэ хъуну, жаIащ хабзэхъумэхэм.
Медицинэ IуэхущIапIэм и администрацэм полицэм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ псапащIэ акцэр къызэрыдаIыгъым папщIэ

БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.