Ойнадыла, сыйладыла, тишлерине да къарайдыла.

Долинскде    пластика хирургияны бла стоматологияны «Си Мед» илму-практика  арасында  Сабийлени къоруулауну халкъла аралы  кюнюнде  къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа байрам къурагъандыла. Алагъа оюнла къурап,  татлы ашарыкъла, кёгетле бла сыйлагъандан,  мультфильмле кёргюзтгенлеринден сора да, хар бирини  тишлерине къарап, алыныргъа, бакъдырылыргъа кереклисин да айтхандыла, къалай тазаларгъа боллугъун  да оюн  халда юйретгендиле. Жилямагъанлагъа уа саугъала, «сыйлы грамотала»  да бергендиле.

Дагъыда чертип айтырча бир шарт. «Си Медде» ишлеген врачла бла хирургла  ол кюн ары баргъан балачыкъланы тишлерине, ала  къачан келселе да,  хакъсыз   багъарыкъдыла.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.