Аскер махтаулукъну шахарларын жокълау, эсгертмелеге гюлле салыу.

Шимал Осетия-Аланияны къырал университетини  журналистика эм искусство факультетлерини студентлери  «Бизни хорламларыбыз - халкъланы шуёхлукъларындады» деген ат бла  Кавказда аскер махтаулукъну шахарларына барып, митингле къурайдыла, эсгертмелеге гюлле саладыла. Бу регионла аралы жаш тёлю медиаэкспедиция 22  майда башланып, озгъан байрым кюн Нальчикде бошалгъанды.

Шимал Кавказда   Аскер махтаулукъну тёрт шахары барды: Владикавказ, Нальчик, Малгобек эм Грозный. Ала ол сыйлы атха  Уллу Ата журт урушну кезиуюнде  немисли фашистлеге къажау къаты сюелгенлери ючюн тийишли болгъандыла.

Ата журт урушну кезиуюнде Нальчик иги да тозурагъан эди. Кёп мекямла, жолла оюлгъан эдиле. Бизни шахаргъа  фашист аскерле  1942 жылны октябрь айында  кирип, 1943 жылны мартында уа  Закавказский фронтну аскерчилерини болушлукълары бла эркин этилген эди. Ма аны бла байламлы  берилгенди шахарыбызгъа ол сыйлы ат.

Къоз терек бахчада стелланы аллында митинг болгъанды. Анга Нальчикде 27-чи номерли орта школну юнармеецлери, устазлары да къатышхандыла. Алайгъа  КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда  миллетлени ишлери жаны бла министерствону бёлюмюню таматасы Фатимат  Бижева, министерствону специалистлери Отарланы Алим бла Алла Шевченко, Нальчик шахарда  урушну эм урунууну ветеранларыны советини председатели Абдуллаланы Мустафа, шахарчыла да  келген эдиле.

Митинг бир минутну шош сюелиу бла башланнганды. Ызы бла къонакъланы аллында  Абдуллаланы Мустафа хар замандача кёл кётюрюлюулюкде сёлешгенди эмда  бусагъатда республикада  битеу да 120 ветеран къалгъанын билдирип, халкъланы эмда миллетлени араларында  шуёхлукъ, мамырлыкъ ючюн кючленирге кереклисин чертгенди. Акцияны башламчыларына ыразылыгъын билдиргенди. Жаш адамлагъа тутхан ишлерини магъанасы уллу болгъанын  айтып, алагъа  саулукъ, узакъ ёмюр тежегенди.

Шимал Осетия -Аланияны миллетлени ишлери  жаны бла министрни орунбасары  Александр Чернышков  а  ала бизни шахаргъа огъурлу жумуш бла келгенлерин билдиргенди.  «Бу медиопроект Шимал Кавказны бир-бир шахарларында болуп, бюгюн Нальчикге келгенди. Ветеранлагъа саулукъ тежейбиз, ала, жаш адамланы жетишимлерине къууана, кёп жылланы жашасынла. Былайда бир ариу къызла бла жашла сюеледиле. Сиз барыгъыз да  аппаларыгъызны этген кишиликлерин унутмагъыз»,-дегенди.

СОАР-ни К.Хетагуров атлы къырал университетини  журналистика факультетини  деканы  Фатимат Хабалова, май ай битеу дуниягъа да  Хорламны айыча белгили болгъанын, кёпле бусагъатда  совет халкъны Уллу Ата журт урушну кезиуюнде этген кишилигин эмда келтирген  хорламын башхалагъа берирге кюрешгенлеге къажау сюелирге кереклисин эмда бу акцияны  аны ючюн  къурагъанларын да билдиргенди. Тарыхдан да бир талай шартны келтиргенди. Андан сора юнармеецлени  Владикавказгъа къонакъгъа да чакъыргъанды.

Ызы бла СОГУ-ну студентлери хазырлагъан  концерт программаларын, сахна оюнну да кёргюзтгендиле. Аланы кеслерини  ариу жырлаулары бла Бийланы Аслан, Марина Шорова да  къууандыргъандыла. Ызы бла  стелагъа гюлле салгъандыла.

Тюбешиу   къонакъла, къонакъбайла да «День Победы» жырны айтыу бла  бошалгъанды.

Ол кюн окъуна къонакъла Къабарты орам бла  ёрге келип, «Ёмюрлюк отну» къатында белгисиз солдатны  эмда  115-чи атлы дивизияны  хурметине ишленнген  эсгертмелерине да гюлле салгъандыла.

 
Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.