Сабий тхылъым и тхьэмахуэр ирагъажьэ

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 20-м къыщызэIуахащ Сабий тхы­лъым и тхьэмахуэ. Урысейм а Iуэхур зэ­рыщрагъажьэрэ мы гъэм илъэс 80 зэ­рырикъум иращIэкIа зэхыхьэ гуапэр къы­зэрагъэпэщащ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэхэм я библиотекэмрэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ Сабийхэм я библиотекэмрэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту.

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм и пэIущIэ пэшым щагъэлъагъуэ «В памяти, в сердце, в книгах» выставкэр. Абы хагъэхьащ сабийхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэр. НыбжьыщIэхэр къеджащ фIыуэ ялъагъу усэхэм.
ЗэIущIэр къызэIуахащ егъэджакIуэхэмрэ унэтIакIуэхэмрэ я илъэсым хыхьэу къызэрагъэпэща «Тхылъеджэ нэхъыфI-2023», «Нобэ егъэджакIуэхэр догъэлъапIэ» зэпеуэхэм па­-шэ щыхъуа еджакIуэхэр гъэлъэпIэнымкIэ. Абыхэм саугъэтхэр яритыжащ КъБР-м щэн­хабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. 
Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я литературэм и тхьэмахуэ жэрдэмыр къыхэзылъхьа­-уэ щытар Кассиль Левщ. 1943 гъэм Москва гъатхэпэм и 26-м тхакIуэхэмрэ тхылъеджэ ныбжьыщIэхэмрэ я «Книжкины именины» зэIущIэ гукъинэжыр щекIуэкIат. Абы хэтащ тхакIуэ цIэрыIуэхэу Михалков Сергей, Барто Агние, Шварц Евгений, Маршак Самуил, Пришвин Михаил, Чуковский Корней сымэ, нэгъуэщIхэри. А Iуэху дахэм гъэ къэси пащэ. 
Иджы «Сабий тхылъым и тхьэмахуэм» хы­хьэу, къэралым, республикэм я библиоте­кэ­хэм тхылъыщIэхэр, спектаклхэр щагъэлъа­гъуэ, мастер-классхэр, викторинэхэр, лекцэ­хэр, зэпеуэхэр щрагъэкIуэкI, тхакIуэхэмрэ уса­кIуэхэмрэ щаIуощIэ. 
Зэхыхьэм иращIэкIа концертым хэтащ Налшык къалэм ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым екIуалIэхэр. 
ТЕКIУЖЬ  Заретэ. 
Сурэтхэр  Къарей Элинэ  трихащ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.

06.12.2023 - 12:35

Бахъсэн куейм и спортсменхэр ягъэлъапIэ

Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мам­хэгъ Хьэчим иджыблагъэ яIущIащ куейм и спорт­сменхэу дызэрыт илъэ­сым спортым ехъулIэныгъэ щызиIахэм, абыхэм я тренерхэм, щIыпIэ спорт еджапIэхэм я унафэщ