Сабий тхылъым и тхьэмахуэр ирагъажьэ

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 20-м къыщызэIуахащ Сабий тхы­лъым и тхьэмахуэ. Урысейм а Iуэхур зэ­рыщрагъажьэрэ мы гъэм илъэс 80 зэ­рырикъум иращIэкIа зэхыхьэ гуапэр къы­зэрагъэпэщащ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэхэм я библиотекэмрэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ Сабийхэм я библиотекэмрэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту.

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм и пэIущIэ пэшым щагъэлъагъуэ «В памяти, в сердце, в книгах» выставкэр. Абы хагъэхьащ сабийхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэр. НыбжьыщIэхэр къеджащ фIыуэ ялъагъу усэхэм.
ЗэIущIэр къызэIуахащ егъэджакIуэхэмрэ унэтIакIуэхэмрэ я илъэсым хыхьэу къызэрагъэпэща «Тхылъеджэ нэхъыфI-2023», «Нобэ егъэджакIуэхэр догъэлъапIэ» зэпеуэхэм па­-шэ щыхъуа еджакIуэхэр гъэлъэпIэнымкIэ. Абыхэм саугъэтхэр яритыжащ КъБР-м щэн­хабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. 
Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я литературэм и тхьэмахуэ жэрдэмыр къыхэзылъхьа­-уэ щытар Кассиль Левщ. 1943 гъэм Москва гъатхэпэм и 26-м тхакIуэхэмрэ тхылъеджэ ныбжьыщIэхэмрэ я «Книжкины именины» зэIущIэ гукъинэжыр щекIуэкIат. Абы хэтащ тхакIуэ цIэрыIуэхэу Михалков Сергей, Барто Агние, Шварц Евгений, Маршак Самуил, Пришвин Михаил, Чуковский Корней сымэ, нэгъуэщIхэри. А Iуэху дахэм гъэ къэси пащэ. 
Иджы «Сабий тхылъым и тхьэмахуэм» хы­хьэу, къэралым, республикэм я библиоте­кэ­хэм тхылъыщIэхэр, спектаклхэр щагъэлъа­гъуэ, мастер-классхэр, викторинэхэр, лекцэ­хэр, зэпеуэхэр щрагъэкIуэкI, тхакIуэхэмрэ уса­кIуэхэмрэ щаIуощIэ. 
Зэхыхьэм иращIэкIа концертым хэтащ Налшык къалэм ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым екIуалIэхэр. 
ТЕКIУЖЬ  Заретэ. 
Сурэтхэр  Къарей Элинэ  трихащ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.06.2023 - 09:14

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр.

02.06.2023 - 09:13

ХЪУМПIЭЦIЭДЖХЭМ Я БГЫР ЩIЭПСЫГЪУЭР

Алтай таурыхъ

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ