Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуа­пIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм и япэ профессиональнэ пшынауэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Лъэпкъ творчествэм зэрызригъэужьым папщIэ Урысей Федерацэм и Правительствэм игъэува «Душа народа» саугъэтыр зыхуа­гъэфэща Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь.

Ар зытеухуэжар мы гъэр Урысейм егъэджакIуэмрэ унэ­тIакIуэмрэ гъэсакIуэмрэ я илъэсу зэрыщагъэувамрэ пшынэ еуэным профессиональнэу хурагъэджэн зэрыщIа­дзэрэ илъэс 50 зэры­рикъумрэт. 
Пшыхьыр къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал инс­титутым, Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ колледжым.
Лъэпкъ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ ин хуэ­зыщIа Къашыргъэ Мадинэ ди щIыналъэм фIыуэ зэрыщалъагъум и щыхьэтт абы цIыхур куэду къызэрекIуэлIар. 
Темыркъан Борис и цIэр зезыхьэ симфоние оркестрым ­Къардэн Хьэсэн и Iэдакъэ къы­щIэкIа «Насып ауз» симфоние поэмэмкIэ пшыхьыр къызэIуихащ.
Абы къыщыпсэлъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Карчаевэ Аминатрэ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и ректор Рахаев Анатолэрэ. 
- ЕгъэджакIуэу ущытыным нэхъ къалэ­нышхуэ щыIэу къы­щIэкIынкъым. Ди егъэджакIуэ лъапIэхэ, фи нэIэ щIэт сабийхэм дунейр ивогъэцIыху, ар зыхащIыкIыу ивогъасэ. Дахагъэ, лъапIагъэ нэхъыщхьэхэм нэIуасэ ­хувощI. А IэнатIэм упэрытын папщIэ сабийхэр, IэщIагъэр фIыуэ плъагъуу щытын ­хуейщ. ЕгъэджакIуэмрэ унэ­тIакIуэмрэ я пшыхьымрэ Къа­шыргъэ Мадинэ еймрэ зы зэрытщIам мыхьэнэ иIэщ. А цIыхум и лэжьыгъэшхуэм къыпэкIуа пщIэщ ар, - жиIащ Карчаевэм.
Къашыргъэ Мадинэщ япэу ди щIыналъэм лъэпкъ пшыналъэхэр гъэзэщIэнымкIэ IэщIагъэ нэхъыщхьэ щызэзыгъэ­гъуэтар. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и солисткэщ икIи концертмейстерщ. 
Абы и зэфIэкI зыхуэдэр щалъэгъуащ ­Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Мейкъуапэ, Кисловодск, Черкесск, Налшык и утыкухэм. Къашыргъэм япэу игъэзэщIащ КъБР-м и композитор куэдым я IэдакъэщIэкIхэр. Абы къы­дигъэкIащ хэхэс адыгэхэм яхъума макъамэхэр нотэхэр ящIыгъуу зэрыт «Адыгэ пшы­налъэхэр» тхылъыр, «Кавказ лъэпкъхэм я пшы­нэ еуэкIэм хуэзыгъасэ дерсхэр» зыфIища и лэжьыгъэр.
Абы иригъэджахэм ящыщ куэд пшынауэ Iэзэ хъуащ, Лосэн Тимур, Дудар Аслъэн, Лыджыдэ Алий, Иуан БетIал, Бегиевэ Заремэ, Къумыкъу Марианнэ, ДзыхьмыщI Данэ жыпIэми.
Абыхэм ящыщ куэдым лъэр щIэзыгъэкI я пшыналъэхэмкIэ пшыхьыр ягъэдэхащ.

Инэрокъуэ  Данэ.
Сурэтыр  Къарей Элинэ  ейщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 09:01

ДИ ЩIЫНАЛЪЭМ И ЩIЫПIЭ ДАХЭХЭР

Тамбукъан гуэл шыугъэм илъэс 700 тхыдэ къызэринэкIащ. Абы ит псыр ижыркъым, мыл ткIужхэмрэ уэшххэмкIэ ирикъуу аращ. Абыхэм къадэкIуэу ябрууауэ щыта жапIэхэмкIэ абы хохъуэ минеральнэ псы.

19.04.2024 - 09:01

ХЬЭЩIЭЩХЭМРЭ ХЬЭЩIЭХЭМРЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къызэрагъэлъагъуамкIэ, хьэщIэщым къыщыувыIэну махуэу зыщрагъэтхамрэ абы щыщIэтIысхьа махуэмрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и щIыналъ

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.