ЩIЭБЛЭР ФIЫМ ХУАУЩИЙ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм жыджэру хэтщ Бахъсэн районри.

Урысей МВД-м и Бахъсэн къудамэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ (ПДН) и IэнатIэм лэжьакIуэхэр щыIащ Бахъсэн къалэм дэт, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №2-м, прогимназие №№I,3-хэм, Сыжажэ Альберт и цIэр зэрихьэу ПсыкIэху дэт курыт еджапIэм, Ислъэмей къуажэм и курыт еджапIэ №4-м. 
Полицейхэр школакIуэхэм епсэлъащ наркотикхэкIымрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ зыдемыгъэхьэхыным, фадэмрэ тутынымрэ защыдзеиным теухуауэ. Щыгъуазэ ящIащ наркотикхэкIхэр игъэкIыным пыщIа щIэпхъаджагъэ зылэжьым, хабзэм ебакъуэм административнэ, уголовнэ жэуапхэр зэрахьым. 
Полицейхэм ныбжьыщIэхэм ягу къагъэкIыжащ гъуэгу хабзэми тетын зэрыхуейр, жраIащ макъамэхэм, нэгъуэщIхэм зэредаIуэхэр я тхьэкIумэхэм илъу лъакъуэрыгъажэхэмкIэ, роликхэмкIэ къэжыхьыным шынагъуэ зэрыпылъыр. 
ЗэIущIэм хэта инспекторхэм класс нэхъыжьхэм щеджэхэр зыщIэупщIахэм жэуап иратащ. Ахэр къыхураджащ гъащIэ узыншэм, спортым, щэнхабзэм жыджэру хэтыну.

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.