ИЧ ИШЛЕ ОРГАНЛАНЫ КЮНЮ БЕЛГИЛЕННГЕНДИ

КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов Къабарты-Малкъарны ич ишле органлары къуралгъанлары бла байламлы алгъышлагъанды. Анга жораланып, ведомствода къууанчлы жыйылыу болгъанды.

Алгъышлауладан  сора борчларын бет жарыкълы толтургъанлары ючюн полициячыланы уллу къаууму КъМР-де МВД-ны Сыйлы грамотасы бла белгиленнгендиле. Василий Павлов Уфада РФ-ни МВД-сыны боксдан чемпионатында жетишимле болдургъан тамата лейтенант Резуан Мазиховну бла кичи сержант Алийланы Маликни алгъышлап, алагъа эсде къаллыкъ саугъала бергенди.

- Мындан ары да профессионал билимигиз, антыгъызгъа кертичилигигиз, салыннган борчланы бийик даражада толтурургъа себеплик этериклеригизге  ишексизме. Бет жарыкълы къуллукъ этигиз, инсанлагъа хурмет беригиз, Ата журтубузну сююгюз,-дегенди Василий Павлов.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.

01.03.2024 - 09:03

НАЛЬЧИКДЕН МОСКВАГЪА ДЫГЪЫДА БИР РЕЙС

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады.

01.03.2024 - 09:03

ЭНТТА ДА ЭКИ КЁПЮР КЕНГЕРТИЛЛИКДИ

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла.