ОРАМЛА, КЁПЮРЛЕ ДА МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРИКДИЛЕ

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла. Саулай алып айтханда, тынгылы ремонт эки километр тенгли бирде этилликди. Аны чеклеринде жол къоркъуусуз болурча  аслам эс буруллукъду. Аны  Жемтала бла Зарагижде жашагъанла Къашхатаугъа эм Нальчикге барырча  хайырланадыла. 

Бусагъатда подряд  организацияны келечилери участокну къыйын жерлеринден биринде,  жардан таш, топуракъ къуюлмазча бетондан хуна къуяргъа хазырлай турадыла. Аны бла бирге   жолну кенгертирча мадар этилликди.  Ызы бла темир буруу, жорукъланы билдирген  белгиле эм ызла да тартыллыкъдыла.

Хабазгъа баргъан  жол тапландырыллыкхды 

Бюгюнлюкде  «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проетге кёре, Каменномостское – Хабаз жолгъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла.  Аны чеклеринде 11,5 километр чакълы бирде  сагъынылгъан эллени Куважоковланы бла Ленин  атлы арамлары да    жангыртыллыкъды.   Объектледе школ, сабий сад, амбулатория,   межгит дегенча социал магъаналы учрежденияла орналадыла.

  Бусагъатда подряд организацияны келечилери  асфальт салырча  жолну мурдорун хазырлай турадыла.  Ишлени кезиуюнде эки кёпюрге тынгылы ремонт эилликди,   жауун саркъгъан арыкъланы алышырыкъдыла.  Ахырында эки къат асфальт жаярыкъыла, белгиле, ызла  да жарашдырыллыкъдыла. Графикге кёре, объект быйыл жайгъа битерикди.

Кенг эм  кючлю  боллукъду

Сагъынылгъан миллет проектге кёре,  бу кюнледе  Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо  республикалы магъаналы жолда Бахсан сууну юсюнде  кёпюрню  жангыртып кюрешедиле. 

 Бусагъатда подряд организацияны келечилери  ол  салынырыкъ жерни тазалап, мурдорун хазырлап кюрешедиле. Ол санда  черек жагъалада кёпюрню аркъаулары тюшерик къабыргъалагъа бетон къуюп, чигинжилерин, опалубкаларын сюеп бошай турадыла.   Ызы бла  аркъауларын саллыкъдыла, бетон къуярыкъдыла.  Гидроизоляция этилгенден сора  асфальт жайыллыкъды,  темир буруула, чыракълы чыпынла, жорукъну билдирген  белгиле эм ызла да салынырыкъдыла. 

Объектни болжалындан алгъа бошар мурат этиледи. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.