КЪОРКЪУУЛУ БОЛУМДА КЕСЛЕРИН ТЮЗ ЖЮРЮТЕ БИЛИРЧА

Граждан къорууланыуну битеудуния кюнюне аталып, Тырныауузну бешинчи гимназиясында МЧС-ни жер-жерли бёлюмю тематика дерсле бардыргъанды.

Эм алгъа, бёлюмню башчысыны орунбасары Андзор Тенгизов граждан къорууланыу къалай къуралгъаныны эм айныгъаныны, анга къаллай борчла салыннганыны юсюнден айтханды. Къутхарыучула окъуучулагъа адамланы эм журтланы къыйын болумладан сакълау, табийгъат эм техноген къыйын болумла къалай чыкъгъанларын билдиргендиле. Сабийлеге солуу органланы бла терини сакълау къалай хайырланылгъанларын кёргюзтгендиле. Ызы бла сегизинчи классланы окъуучуларыны араларында «Марш бросок» деген эришиу бардырылгъанды. Ол юч кесекден къуралгъанды: «Биринчи болушлукъну этиу», «Къыйын болумлада инсан кесин къалай жюрютюрге керекди», «Къоркъуусуз жашау бардырыуну жорукълары». Алада эм иги билимлерин сегизинчи «Б» классны окъуучулары кёргюзтгендиле. Алчы жерлеге чыкъгъанла грамоатала бла саугъаланнгандыла.

- Бу дерслени муратлары сабийлени къыйын болумгъа чыкъгъанда кеслерин тийишлисича жюрютюрге юйретирге, тюрлю-тюрлю болумлада кеслерине, башхалагъа да хата келтирмезча жюрютюрге юйретиудю, - деп чертгенди Андзор Тенгизов.

Кульчаланы Зульфия

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.