КЪОРКЪУУЛУ БОЛУМДА КЕСЛЕРИН ТЮЗ ЖЮРЮТЕ БИЛИРЧА

Граждан къорууланыуну битеудуния кюнюне аталып, Тырныауузну бешинчи гимназиясында МЧС-ни жер-жерли бёлюмю тематика дерсле бардыргъанды.

Эм алгъа, бёлюмню башчысыны орунбасары Андзор Тенгизов граждан къорууланыу къалай къуралгъаныны эм айныгъаныны, анга къаллай борчла салыннганыны юсюнден айтханды. Къутхарыучула окъуучулагъа адамланы эм журтланы къыйын болумладан сакълау, табийгъат эм техноген къыйын болумла къалай чыкъгъанларын билдиргендиле. Сабийлеге солуу органланы бла терини сакълау къалай хайырланылгъанларын кёргюзтгендиле. Ызы бла сегизинчи классланы окъуучуларыны араларында «Марш бросок» деген эришиу бардырылгъанды. Ол юч кесекден къуралгъанды: «Биринчи болушлукъну этиу», «Къыйын болумлада инсан кесин къалай жюрютюрге керекди», «Къоркъуусуз жашау бардырыуну жорукълары». Алада эм иги билимлерин сегизинчи «Б» классны окъуучулары кёргюзтгендиле. Алчы жерлеге чыкъгъанла грамоатала бла саугъаланнгандыла.

- Бу дерслени муратлары сабийлени къыйын болумгъа чыкъгъанда кеслерин тийишлисича жюрютюрге юйретирге, тюрлю-тюрлю болумлада кеслерине, башхалагъа да хата келтирмезча жюрютюрге юйретиудю, - деп чертгенди Андзор Тенгизов.

Кульчаланы Зульфия

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.