КИНОЛОГИЯ СЛУЖБАНЫ ИШИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери МЧС-ни Элбрус бийик тау къутхарыу-излеу отрядыны «Нальчик» бёлюмюню кинологлары бла юйрениуле бардырадыла.

Итле бла дерслени биринчи къауумда къутхарыучула Малкъондуланы Расул бла Тимур Бифов бергендиле. Расул айтханнга кёре, «Нальчикде» къуллукъ этген лабрадор итле – Тулпар бла Бади - аттестацияны ётгендиле, ала ажашхан, курт неда оюлгъанны тюбюнде къалгъан адамланы излерге юйретилгендиле.

Кинологла жаш адамлагъа быллай итлени къалай хазырлагъанларыны юсюнден айтхандыла. Сора ала агъачда ажашхан адамланы жарау халда излеуге къатышхандыла эм кеслери тас болсала не этерге кереклисине юйреннгендиле. Аны ючюн окъуучула терекле бла чырпыла араларында бугъуннгандыла, тереклеге ёрлегендиле эм итле аланы къачан табарларын сакълагъандыла. Ала уа ажашханны эслегенлерин улуп неда юрюп билдиргендиле, аны саугъагъа илляула да алгъандыла.

 Малкъондуланы Расул белгилегенича, МЧС-ни кинология службасына энчи магъана бериледи, нек дегенде итле бла ишлеген специалистле адамланы къутхарыуда уллу ишни тамамлайдыла. «Итле ийисни ангылауда, затны эшитиуде кючлюдюле, аны хайырындан адамны ийисин узакъдан окъуна сезедиле. Тас болгъанны излегенде жаныуарны ишине багъа ол аны къайдагъысын къаллай бирге жууукъ тапханына, аны ызына къаллай бирге терк тюшгенине кёре бичиледи», – дегенди ол.

«Альтаирни» башчысы Мокъаланы Тенгиз а клубну келечилерине быллай тюбешиуле сейир, аны бла бирге уа хайырлы сынам болгъанларын  чертгенди. Жууукъ заманда быллай юйрениулени къурулуш баргъан жерде неда атылгъан мекямда бардырыргъа белгиленеди. Жылыу киргенлей а итлени болушлукълары бла сууда ачыгъанланы неда батханланы къутхарыу ишле къалай ётгенлерин, ачыгъанлагъа биринчи болушлукъ къалай этилгенин кёргюзтюрюкдюле, деп билдиргенди ол.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.