ШУМИЛИНЫМ И МЕМОРИАЛЫМ

Калининград къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Ар къызэрагъэпэщат Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шумилин Андрей и фэеплъу.

зэхьэзэхуэм хэтащ ди къэралым и щIыналъэхэм, апхуэдэуи Абхъазым, Белоруссием къикIа, илъэс 24 - 25-рэ зи ныбжь спортсмени 120-рэ.
Зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэм ды­жьыну тIу къыщахьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 61-м нэсхэм я деж щыбанэу, кIэух зэпеуэм  нэса Жыласэ Рустам хьэрхуэ­рэгъу къыхуэхъуа, Санкт-Петербург щыщ Абдулатипов Михаил 7:8-уэ къыхигъэщIащ.
Килограмм 74-рэ хъухэм я деж щыбэна Маргъущ Джэмал дыжьыныр къытхуихьащ.
Спортсменхэр и гъэсэнщ ЗэкIуу Арсен.

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 11:03

Щыпсэуа унэм и блыным

Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым и пэщIэдзэм деж гъубж махуэм цIыху гупыш­хуэ щызэхуэсат. Абыхэм яхэтт къулыкъущIэхэр, жу­р­налистхэр, Къардэн лъэп­­къым щыщхэр, нэ­гъуэщI­хэри.

24.03.2023 - 09:03

Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуа­пIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм и япэ профессиональнэ пшынауэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Лъэпкъ творчествэм зэрызригъэужьым папщIэ Урысей Федерацэ

24.03.2023 - 09:03

Сабий тхылъым и тхьэмахуэр ирагъажьэ

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 20-м къыщызэIуахащ Сабий тхы­лъым и тхьэмахуэ.

24.03.2023 - 09:03

Джатэм и щIагъи пэжыр щыжыIэ

Адыгэ сэшхуэм япэ ды­дэу щытетхыхьа зэманыр 1625 гъэм хуахь, шэрджэсхэм я Iэщэ-фащэм теухуауэ Джованни де Лукэ и Iуэху еплъыкIэр къыщигъэлъэгъуам.

23.03.2023 - 08:52

Узыншагъэр, егъэджэныгъэр...

КIуэкIуэ Казбек яхуэ­защ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ жылагъуэхэм я лIыкIуэхэм, лэжьакIуэ пэрытхэм.