СЫМАДЖЭ «КЪИИНХЭМ» ЕIЭЗЭХЭР

Республикэм и Наркологие диспансерым щекIуэкIащ 2022 гъэм зэрылэжьар къыщапщытэж зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.

«Диспансерым къищынэ­мыщIауэ, республикэм и район сымаджэщхэми наркологие пэшхэр щолажьэ, дэтхэнэми зы­хуэныкъуэ дэIэпыкъуныгъэрэ чэн­джэщрэ цIыхухэм щагъуэтынущ, - жиIащ IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэ Удаловэ Ольгэ. - Илъэс блэкIам диспансерым щагъэхъужащ сымаджэ 3134-рэ, абыхэм ящыщу 551-м къыщеIэзар махуэ стациона­рырщ. Поликлиникэм и нарколог-психиатрхэм зыхуагъэзащ цIыху 69116-м. 2022 гъэм дис­пансер-поликлиникэ къудамэм ири­гъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм япкъ иткIэ, Налшык къалэ щыщу диспансер кIэлъыплъыныгъэм ягъэуващ цIыхуи 172-рэ».
Наркодиспансерым и лэжьыгъэм иджырей мардэхэм къагъэув зыужьыныгъэхэр халъ­хьащ. Апхуэдэу дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу IуэхущIапIэм екIуа­лIэхэр зэтримыхьэн папщIэ ­хабзэ пыухыкIахэр къыхалъ­хьащ, сымаджэхэм я медицинэ тхылъхэр электрон жыпхъэм  хуагъэкIуащ.
IуэхущIапIэм щрагъэкIуэкIащ зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэри. Диспансерым и поликлиникэм и етIуанэ къатыр, ме­дицинэ кIэлъыплъыныгъэхэр, къэп­­щытэныгъэхэр щрагъэ­-кIуэ­кI пэшыр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуагъэзэжащ. Сымаджэщыр зыхэт унэми лэжьыгъэ пыухыкIахэр щрагъэкIуэкIащ.
Министрым жиIащ Наркодиспансерым щекIуэкI лэжьыгъэм арэзы къызэрищIыр, я къалэнхэм хъарзынэу зэрыпэлъэщыр, унэтIыныгъэм щIэуэ къыхыхьэ Iэмалхэр къэгъэсэбэпынымкIэ IуэхущIапIэр республикэм щыпэ­рыт­хэм зэращыщыр. «Сымаджэ нэхъ «къиинхэм» фызэреIэзэр къэплъытэмэ, фызыIууэ гугъуехьхэр зыхуэдэри гурыIуэгъуэщ, - жиIащ абы. -  Апхуэдэу щытми, IэнатIэм зэфIэкI лъагэхэр къыщывогъэлъагъуэри, адэкIи фефIэкIуэну си гуапэщ».
Тхьэхущынэ Ланэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 11:03

Щыпсэуа унэм и блыным

Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым и пэщIэдзэм деж гъубж махуэм цIыху гупыш­хуэ щызэхуэсат. Абыхэм яхэтт къулыкъущIэхэр, жу­р­налистхэр, Къардэн лъэп­­къым щыщхэр, нэ­гъуэщI­хэри.

24.03.2023 - 09:03

Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуа­пIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм и япэ профессиональнэ пшынауэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Лъэпкъ творчествэм зэрызригъэужьым папщIэ Урысей Федерацэ

24.03.2023 - 09:03

Сабий тхылъым и тхьэмахуэр ирагъажьэ

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 20-м къыщызэIуахащ Сабий тхы­лъым и тхьэмахуэ.

24.03.2023 - 09:03

Джатэм и щIагъи пэжыр щыжыIэ

Адыгэ сэшхуэм япэ ды­дэу щытетхыхьа зэманыр 1625 гъэм хуахь, шэрджэсхэм я Iэщэ-фащэм теухуауэ Джованни де Лукэ и Iуэху еплъыкIэр къыщигъэлъэгъуам.

23.03.2023 - 08:52

Узыншагъэр, егъэджэныгъэр...

КIуэкIуэ Казбек яхуэ­защ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ жылагъуэхэм я лIыкIуэхэм, лэжьакIуэ пэрытхэм.