ИДЖЫРЕЙ КЪАЛЭНХЭМ IЭМАЛ КЪЫХУАГЪУЭТ

Гъатхэпэм и 16-м КъБР-м и Правительствэм и Унэм ще­кIуэкIащ Урысейм и Ипщэ муниципальнэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр ЗыунэтI советым и зэIущIэ. Абы хэтыну щыхьэрым къе­б­лэгъат Адыгэ, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Кърым, Ингуш, Дагъыстэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Къалмыкъ, Шэшэн республикэхэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Волгоград, Астрахань, Ростов областхэмрэ Севастополь къалэмрэ я лIыкIуэхэр.

ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, Урысейм и Ипщэ муниципальнэ щIы­налъэхэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр ЗыунэтI Советым и унафэщI Наумкин Олег, ­КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат сымэ, нэгъуэщIхэри.
- Ди къэралыр зэувэлIа Iуэху­хэм теухуауэ къыттралъхьа те­зырхэм дыпэлъэщынымрэ ахэр зэран къытхуэмыхъуу зыду­жьы­нымрэщ нобэкIэ ди къалэн нэхъыщхьэр. Абы теухуауэ муниципальнэ щIыналъэхэм я уна­фэщIхэм Iуэхушхуэхэр я пщэ къыдохуэ. Сыту жыпIэмэ, цIыхум и Iуэху хуэмыхъумэ, япэу зэкIуалIэр ахэращ. ЦIыху­бэм я щыIэкIэ-псэукIэмрэ экономикэмрэ зэтетIыгъэм и за­къуэ мыхъуу, ахэр зыхуей щы­мыщIэу адэкIэ дыкIуэтэным зэпымычу дытелэжьэнырщ ди къалэныр, - захуигъэзащ КIуэ­кIуэм зэIущIэм хэтахэм.
Дзэ Iуэху хэха щекIуэкI щIыналъэм щыIэ ди лъэпкъэгъу­хэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ къэралым зэрызащIигъакъуэм тепсэлъыхьащ Хъубий Марат.
- Иужьрей илъэсым ди къалэн нэхъыщхьэр дзэ Iуэху хэха щекIуэкI щIыналъэм щыIэ ди щIалэхэмрэ абыхэм я унагъуэ­хэмрэ защIэдгъэкъуэнырщ. Ар Урысей Федерацэм и Президентым къытхуищIауэ ди зэ­хуэдэ унафэщи, дзэ IуэхукIэ ­Украинэм щыIэхэм я унагъуэ­хэм сом мин 50 иратащ, уIэгъэ ­хъуахэм сом мини 100, 200, 300 хухах, фэбжьым и хьэлъагъым елъытауэ, хэкIуэдахэм я уна­гъуэм сом мелуан хуаутIыпщ. Ди щIалэхэр зыIут IэнатIэм къащы­хуэсэбэпыну Iэмэ­псы­мэ­хэмрэ техникэмкIэ къызэдогъэпэщ зэпымычу. Апхуэдэу, къэтщэ­хуащ квадрокоптер, теп­ловизор, щыкIыфIым деж нэхъыфIу уэзыгъэлъагъу Iэмэ­псымэхэр, нэгъуэщIхэри. Абы къищынэ­мы­щIауэ, ерыскъыпхъэрэ щыгъынрэ яхудогъашэ. Я уна­гъуэхэм мылъкукIэ за­щIыдо­гъакъуэ, дзэ Iуэхум зэ­рыхэтым папщIэ етт улахуэр ­хэ­дбжэркъым, социальнэ ахъ­шэу мазэ къэс иратыр щахуэдгъэувкIэ. Къэралым и Уна­фэ­щIым къызэрилъытэмкIэ, ахэр хэкум зэрыхуэлажьэм папщIэ гулъытэ щхьэхуэ яхуэфащэщи, зыхуэныкъуэ псомкIи защIыдогъакъуэ, - къыхигъэщащ Хъубийр къыщыпсэлъам.
КъулыкъущIэхэр зэIущIэш­хуэм щытепсэлъыхьащ дзэ Iуэху хэха Донбассым щегъэ­кIуэ­кIы­нымкIэ, а щIыналъэр хъу­мэ­нымкIэ УФ-м и Президент Путин Владимир иригъэкIуэкI политикэм ехьэлIауэ щIыпIэ­хэм щызэфIах лэжьыгъэм.

 

Фырэ Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.