БЕЛАРУСЬДАН – ТЁРТ МАЙДАЛ БЛА

Минскде тхэквондодан Беларусьну ачыкъ чемпионаты бардырылгъанды, анга 2006 жылда эм андан сора туугъан эр кишиле бла тиширыула къатышхандыла.

Чемпионатда Беларусьдан, Россейден, Къазахстандан бла Узбекистандан 500-ге жууукъ адам эришгендиле, аланы араларында Къабарты-Малкъардан спортчула да болгъандыла. Республикабызны келечилери тёрт майдал къытхандыла, кеслерини ауурлукъ къауумларында экинчи жерлеге Милана Бекулова бла Идар Багов чыкъгъандыла. «Доммакъланы» Ахметланы Борис бла Даниил Яхненко алгъандыла. Тхэквондочуланы тренер Ахметланы Амир юйретеди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.