САБИЙЛЕГЕ ТОК КЪОРКЪУУЛУ БОЛГЪАНЫН АНГЫЛАТХАНДЫЛА

«Каббалкэнергону» Май районда электрокюч сетьлерини келечилери Нальчикде «Тейри къылыч» сабий арада кечиннгенле бла тюбешгендиле. Къонакъла алагъа электрокючню юсюнден кёп магъаналы зат айтхандыла.

Кюн жылыгъа айланнганы бла, сабийле заманларын тышында ётдюрюрге, жер-жерледе ойнаргъа сюедиле. Аллай жерле электрокюч объектлени къатлары болургъа боллукъдула. Алайлары уа къоркъуулу болгъанына сёз да жокъду. Ма ол себепден энергетикле алагъа кеслерине сакъ болургъа, ток болгъан жерлеге жууукълашыргъа, ол тийреледе ойнаргъа, электрокюч оборудованиягъа тиерге жарамагъанын ангылатхандыла. Дагъыда кеслери ишлеринде хайырланнган затланы кёргюзтгендиле: къоруулаучу къол къапланы, каскаланы, инструментлени.

Ызы бла викторина бардыргъандыла. Анда соруулагъа берилген жууаплагъа кёре сабийле жорукъланы нечик иги ангылагъанларын билгендиле. Андан сора адамны ток урса, анга къалай болушургъа боллугъун манекенни юсюнде кёргюзтгендиле. Ахырында сабийлени барына да окъууларында керекли затла юлешгендиле саугъагъа.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан