БИР НАЛОГ СЧЁТНУ ЮСЮНДЕН СЕМИНАР

Алгъаракъда Федерал налог службаны (ФНС) Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде кезиулю семинар бардырылгъанды. Сёз анда бир налог эсепни (ЕНС) юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Къырал жумушланы жалчытхан бёлюмюню башчысы Надежда Устова жыйылгъанлагъа сёлеше, ЕНС-ге кёчгенде, налог тёлеучюлени оюмларын билиуге Управление бек уллу магъана бергенин чертгенди.

Быйыл биринчи январьдан башлап, предпринимательле эмда предприятияла бла организацияла ишчилеринден неллай бир налог, страховой неда башха тюрлю тёлеу тыярыкъларын ФНС-ге билдирип турургъа керекдиле. Ведомство уа анга кёре ЕНС-ни ичинде тёлеулени ол неда бу налогга бёлюп тийишдирликди. Биринчиле аллай билдириулерин айны жыйырма бешинчисинден кеч къалмай жиберирге борчлудула ФНС-ге. Алай хар налогну эмда тёлеуню аны бла байламлы болжалы барды. Семинарда аланы бары бла да шагъырейлендиргендиле, битеуюн да бир билдириуде кёргюзтюрге боллугъун туура этгендиле.

Федерал налог службаны сайтында «Бир налог счёт» деген бёлюм (https://www.nalog.gov.ru/rn07/ens/) ачхандыла. Анда аны юсюнден толу билдириу барды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан