ЁРТЕН ТЮШЕР ЖЕРЛЕГЕ - АСЛАМ ЭС

Жаз башы от тюшерге къоркъуу кезиуледен бирине саналады. Белгилисича, ёртенлени асламысы адамны хатасындан башланадыла. Бютюнда бу кюнледе инсанланы асламысы бахчаларында бла жер юлюшлеринде къауданны, чырпыны эмда башха аберилени кюйдюрюрге ашыгъадыла. Ол бир тюрлю сылтау бла жайылып кетсе, тийреге къаллай хата саллыкълары уа кишини  къулагъына кирмейди.   

  Россейни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясындан  билдиргенлерича, быйыл республикада от тюшерге эм  къоркъуулу жерлеге Элбрус, Тегенекли эмТерс-Къол, Нальчик шахар округда уа Хасания, Кенже эм Акъ-Суу элле саналадыла. Аны бла бирге ёртенден сакъланырча къаты контроль этилирге тийишли  сабий лагерьлени, терек бахчалыкъ биригиулени (дачаланы) тизмеси да хазыр этилгенди.  

Бюгюнлюкде ведомствону  бёлюмлери от тюшер эм  черекле кётюрюлюр кезиуге не жаны бла хазырдыла. Ишчи къауумла муниципалитетлени барында да болум бла  шагъырейленнгендиле. Аны чеклеринде къыйын болумланы кезиуюнде жамауатха билдирирча системаны ишине,  инженер, энчи техниканы болумуна, материал бла жалчытыугъа эм башха затлагъа да эс бургъандыла.  

Ведомствода айтханларыча, черекле кётюрюлюр заманнга да ала алгъадан  хазырдыла. Ол санда  быйыл Май районда  бла Нартанны къатында Деменюк бла Нальчик сууланы жагъаларын кючлерча  эм ызларын   тазаларча уллу иш бардырыллыкъды. 

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан