Усыгъэр зыхащIэу

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэ­гъуапIэм ще­кIуэ­кIащ Тхылъеджэхэм я зэгухьэныгъэм илъэс къэс къызэригъэпэщ «Ди псалъэр къызэрыIужыр» рес­­публикэ зэпеуэм и «Ху­дожественнэ псалъэ» Iы­хьэр. Ар тхакIуэ-уса­кIуэ­­хэу Тхьэзэплъ Хьэсэн, Чипчиков Борис, Яро­польский Георгий сымэ я фэеплъу щытащ, апхуэ­дэуи, мы гъэм зи ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъу Джэдгъэф Борисрэ До­дуев Ас­кэррэ я усэ­хэми траухуащ. 

Мы Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм я мурадыр сабийхэмрэ ныбжьы­щIэ­хэм­рэ республикэм и тхакIуэ, усакIуэ пажэхэм я тхыгъэхэм дегъэхьэхыныр, литературэр фIыуэ егъэлъагъуныр, усыгъэм и фIыпIэр къегъэщIэныр, бзэхэр гъэ­лэжьэныр аращ. Зэпеуэм хэтащ ныбжьыщIэ 65-рэ. Ахэр усэ е тхыгъэ пычы­гъуэхэм къеджащ адыгэбзэкIи, балъкъэрыбзэкIи, уры­сыбзэкIи. НыбжькIэ гупищу гуэшауэ щытащ: нэхъыщIэхэр, курытхэр, нэхъыжьхэр. 
- Ди гуапэщ илъэс къэс ди зэпеуэм къыхыхьэхэм я бжыгъэм зэрыхэхъуэр. Бжыгъэм хэхъуэ къудей мыхъуу, сабийхэм псалъэм и къарур къазэрыгурыIуэр, я усэ къеджэкIэр, утыку итыкIэр ефIэкIуащ. ДиIэщ илъэс къэс зэпеуэм хэтхэр, нэхъыщIэ дыдэхэм я деж къыщыщIадзэу нэхъ ба­лигъ­хэм я зэпеуэм нэсахэр. Нобэ екIуэкI кIэух зэпеуэм хэт цIыху 65-р къахэтхащ гупыж зыщIа цIыхуи 140-м. ЦIыкIухэм я зэ­фIэкIым кIэ­лъыплъ къэп­щытакIуэ гу­пым я пщэ къыдохуэ къалэнышхуэ. Сыту жыпIэмэ, тыншкъым ди сабийхэм фIым я фIыжыр къахэпхыну! - жиIащ Iуэ­-хум и къызэгъэпэщакIуэ, ­КъБР-м и Тхылъеджэхэм я зэгухьэ­ныгъэм и унафэщI Шинкарёвэ Наталье. 
Зэпеуэм и къэпщытакIуэ гупым хэтащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Беппаев МутIалип, КъБР-мрэ КъШР-мрэ я цIыхубэ усакIуэ, Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Додуев Аскэр, «Солнышко» сабий журналым и редактор нэхъыщхьэ Щомахуэ Дарье, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэ­жьакIуэ Гугъуэт Заремэ, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и корреспондент Мазуренкэ Маринэ, «Горянка» газетым и журналист Шэрдан Ли­лианэ сымэ. Абыхэм къапщытащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ гъэхуауэ усэ къызэреджэр, я бзэм и къа­бзагъыр, утыкум зэритыр, къызэджэм халъхьэ щIэ­щыгъуагъыр. Тхьэ­зэплъ Хьэсэн, Яропольс­кий Георгий сымэ я уна­гъуэхэм усэ къеджа ныбжьыщIэхэм усакIуэхэм я тхылъ иратащ. 
НэхъыщIэ дыдэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Бэрэгъун Заур. Бауаев Амин - етIуанэ, Кудаев Кям­ран - ещанэ хъуащ. Тхьэ­зэплъ Хьэсэн и уна­гъуэм къыбгъэдэкIыу тыгъэ хуагъэфэщащ Бэший Саидэ. Курытхэм я зэпеуэм япэ увыпIэр къыщахьащ ­Темукуевэ Джамилэрэ ­Шапошниковэ Аннэрэ. ЕтIуа­­нэ хъуахэщ Жемгуразовэ Евэ, Радостевэ Варварэ, Хьэжь Илинэ, Узденовэ Азизэ сымэ. Ещанэр ­ялъысащ Гемуевэ Надия, ­Къущхьэ Надар, Жыгун Iэлисэхь, Теппеевэ Даринэ сымэ. Нэхъыжьхэм я деж текIуэныгъэ къыщихьащ Ныбэжь Малик. ЕтIуанэр ялъысащ Бэгъуэт Амелие­рэ Кудаев Муратрэ. Ещанэ хъуащ Хьэткъут Азнаур. Бзэр зэригъэшэ­рыуэм, утыкум зэритым елъытауэ къахэжаныкIахэми тыгъэ щхьэхуэхэр хуа­щIащ. 

ГУГЪУЭТ Заремэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:19

СТРАДИВАРИ И СКРИПКЭ ТЕЛЪЫДЖЭХЭР

ЦIыху IэпщIэлъапщIэ Страдивари Антонио и гъащIэр триухуат макъамэ Iэмэпсымэ къэгъэщIыным. ИкIи и IэрыкIхэм я фIыгъэкIэ и цIэр жыжьэ Iури, игъащIэкIэ гъуазджэ тхыдэм къыханащ.

29.11.2023 - 17:19

И ХЬЭКЪ ЗЫТЕМЫХУЭ ЩЫIЭКЪЫМ

Хыпс щхъуантIафэр щоIэуэлъауэ

29.11.2023 - 15:02

Шэмызокъуэ Заур инструктор пажэщ

«2023 гъэм мафIэсым пэщIэт профилактикэ Iуэхум- кIэ инструктор нэхъыфI» цIэм щыщIэбэна еплъыны­-гъэ-зэпеуэр зэфIэкIащ.

29.11.2023 - 12:25

Зэадэзэпхъум я утыку

Къэбэрдей-Балъкъэрым     и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къы­зэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щагъэлъагъуэ сурэтыщI зэ­адэзэпхъухэу Турай Руст

29.11.2023 - 09:03

Мыужьыхыж мафIэ

Псыпэр зэрыкIуэм псыкIэри ирожэ, жаIэ.