Зэманым поджэж

КъБР-м и Къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ягъэдахэу зэIузэпэщ ящIа утыкум къращIыхьа галереем щагъэлъагъуэ дагъыстэн художник, скульптор Закарьяев Закарья и лэжьыгъэ 80-м нэблагъэ. 

«Треш-Ток» зыфIаща выставкэм хагъэхьа лэжьыгъэхэр къызэ­ры­мыкIуэу щIэщыгъуэщ. Художникым и IэдакъэщIэкIхэр дызэса гъуазджэ лэжьыгъэхэм къащхьэщызыгъэкIыр абы ди пащхьэм щигъэлъагъуэ цIыхухэмрэ псэущхьэхэмрэ щищIым компьютер клавишэхэмрэ кIапсэ­хэмрэ къызэригъэсэбэпарщ. Закарьяев Закарья «къыджеIэ» иджы­рей цIыхухэр дунейпсо бэджыхъым зэрызэщIищтар. 
- Мы лэжьыгъэхэм илъэсищкIэ я ужь ситащ. Выставкэм щызгъэлъа­гъуэ си IэдакъэщIэкIхэмкIэ нэхъы­щ­хьэу гу зылъывэзгъэтэнур бжыгъэхэм я зэманым цIыхухэмрэ абы я зэхущытыкIэхэмрэ ягъуэта зэхъуэ­кIы­ныгъэхэрщ, - жеIэ Закарья. - Скульптурэ, графикэ лэжьыгъэхэр пенопластрэ пеноплекскIэ сщIащ икIи ахэр компьютер клавишэхэмрэ кIа­псэ­хэмкIэ «къэсщIыхьыжащ». Налшык къалэм сыкъызэревгъэблэгъар си ­гуапэщ. Гъэлъэгъуэныгъэр къызэ­зыгъэ­пэ­щахэмрэ абы къекIуэлIахэмрэ фIыщIэ фхузощI!
«Треш-Ток» Iуэхум хыхьэ лэжьыгъэ 80-р щищIым сурэтыщIым клавиатурэ минрэ ныкъуэм щIигъу къигъэсэбэпащ. Къэбгъэлъагъуэмэ, апхуэдэ зы скульптурэм клавиатурэ 15 - 30 ехь. Дуней псом и щIыналъэ­хэм щыщхэр художникым клавиатурэкIэ къызэрыхуэупсам и Iуэхур къыщигъэпсынщIащ. 
Закарьяевым къызэрилъытэмкIэ, дунейпсо бэджыхъым зэщIищта цIыхухэр есэжауэ зэпэIэщIэу зэрызэ­псалъэм къыхэкIыу, я гъащIэр компьютер клавишэхэм къыгуэхыпIэ имыIэу хъуащ. ЖыпIэнуракъэ, я акъы­лым, Iэпкълъэпкъым щыщ ­хъуащ. Апхуэдэми, ноутбукхэр, компьютерхэр, компьютер клавишэхэр кIэ­рыхубжьэрыхухэм хэлъщ е шкафхэм сабэ хъужауэ дэлъщ. Зы лъэны­къуэкIэ уеплъмэ, выставкэр зытращIыкIыжар дэращ, бжыгъэхэм я зэманым псэу цIыхухэрщ. Зэрыт­щIэщи, социальнэ сайтхэм цIыхухэм зрагъэхъуэж. Художникым и лэжьыгъэхэр дызыщIэзыгъэгупсысыжщ, цIыху­хэм­рэ Iэмэпсымэхэмрэ зэрызэ­хущыт и лъэныкъуэкIэ. 
- Выставкэм щагъэлъагъуэ лэжьыгъэхэр гъэщIэгъуэныщэщ, уеплъыхукIэ щIэ гуэрхэр хэплъагъуэу, - жиIащ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Црым ­Руслан. 
- Лэжьыгъэхэр сигу дыхьащ, щIэ­щыгъуэщ! Нобэрей зэманым йокIу. Си лэжьыгъэкIэ щIыналъэ куэдым сыкIуэн хуей мэхъури, гу лъыстащ Лондон, Париж, Нью-Йорк жыпIэми, дуней псом и сыт хуэдэ утыкуи ахэр къыщипхьэ зэрыхъунум, - жеIэ арджэныщI цIэрыIуэ Мэзло Руслан. - Скульптурэ теплъэхэр къыптехьэлъэркъым, тыншщ. СурэтыщIым и лэжьыгъэм фIыуэ зэрыхищIыкIым и нэщэнэщ ар. Клавиатурэ кнопкэрэ кIапсэрэщ къигъэсэбэпыр, ауэ а лэжьыгъэхэм гупсысэ куу ящIэлъщ. Апхуэдэ выставкэ щIэщыгъуэхэр ди къалэм нэхъыбэу щагъэлъагъуэмэ, насыпышхуэщ! 
Закарьяев Закарья дагъыстэн художникщ. Ар Мэхъэчкъалэ щопсэу икIи щолажьэ. И лэжьыгъэхэр ща­хъумэ Урысейм, Китайм, Тыркум, Словакием, Боснием, Герцеговинэм, Азербайджаным.
Гъэлъэгъуэныгъэр Налшык къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтым къызэригъэпэщащ, Налшык къалэ администрацэр и дэIэпыкъуэгъуу. Выставкэр гъатхэпэм и кIэ пщIондэ екIуэкIынущ. 
ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Сурэтхэр  Къарей  Элинэ  трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.

28.02.2024 - 09:03

ЗЭМАНЫР ПЫЗЫБЖЫКI МЫВЭ

ЦIыхум и гъащIэр иригъэтыншыну Iэмэпсымэ куэд къигъэщIащ. Псалъэм папщIэ, зэманыр зэрыпибжыкI Iэмалхэр.

28.02.2024 - 09:03

МЕДАЛЬ 51-РЭ КЪЫТХУАХЬ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ.