Муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэм йопсалъэ

Республикэм и щIыналъэхэр къыщызэхикIухьым КIуэкIуэ Казбек Бахъсэн ­районым и щIыналъэ администрацэм и унэм щызэ­хуишэсащ ­КъБР-м и муниципа­литетхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

ЗэIущIэр теухуауэ щытащ лъэпкъ проектхэр, федеральнэ, рес­публикэ программэхэр гъэзэщIа зэрыхъум. Иджыпсту къэрал, муниципальнэ контрактхэр зыхуэфащэхэм иращIылIэ дэтхэнэ ухуэныгъэм ехьэлIа подряд лэжьыгъэхэр гъэзэщIэным хуэунэтIауэ. Республикэм и унафэщIым муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэм я пщэ ирилъхьащ лэжьыгъэхэр щагъэзэщIэну пIалъэхэмрэ абыхэм я фIагъымрэ зэ­пымыууэ я нэIэ трагъэтыну. Апхуэ­дэу тепсэлъыхьащ къалэхэмрэ рай­онхэмрэ щыIэ къабзэлъабзагъэм, жылагъуэхэм хиубыдэ щIыналъэ­хэмрэ гъуэгубгъухэмрэ зэрагъэкъабзэр егъэфIэкIуэным.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.