Быф Анатолэ къратащ Къэрал Думэм и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр

Урысей Федерацэм законхэр къыдэгъэ­кIынымрэ парламентаризмэм зыщегъэу­жьы­нымкIэ бгъэдэлъ фIы­щIэм папщIэ Парламентым и ищхъэрэ палатэм и спикер Во­лодин Владимир Къэ­бэрдей-Балъкъэр Рес­пуб­ли­кэм, Ставрополь крайм, Къэрэшей-Шэр­­джэс Республикэм къабгъэдэкIыу Къэрал Думэм и депутату ­       хаха, Мылъкум, щIым, мылъку зэхущыты­кIэ­хэм я IуэхукIэ Къэрал Думэм и комитетым хэт Быф Анатолэ къритащ Къэрал Думэм и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр.
Къэрал Думэм и Уна­фэщIым и ФIыщIэ тхы­лъыр лэжьыгъэм къы­зэ­рыщыхэжаныкIам и щыхьэт ведомствэ дамыгъэщ икIи ар ират Къэрал Думэм законхэр къыдэгъэкIынымкIэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэм, Урысей Федерацэм парламентаризмэм зыщегъэужьыным хэхауэ къыщыхэжа­ны­кIахэм.
Быф А. Ж. нэхъ япэкIэ, 2019 гъэм, къы­хуагъэфэщауэ щытащ Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и ЩIыхь тхылъыр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 11:03

Щыпсэуа унэм и блыным

Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым и пэщIэдзэм деж гъубж махуэм цIыху гупыш­хуэ щызэхуэсат. Абыхэм яхэтт къулыкъущIэхэр, жу­р­налистхэр, Къардэн лъэп­­къым щыщхэр, нэ­гъуэщI­хэри.

24.03.2023 - 09:03

Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуа­пIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм и япэ профессиональнэ пшынауэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Лъэпкъ творчествэм зэрызригъэужьым папщIэ Урысей Федерацэ

24.03.2023 - 09:03

Сабий тхылъым и тхьэмахуэр ирагъажьэ

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 20-м къыщызэIуахащ Сабий тхы­лъым и тхьэмахуэ.

24.03.2023 - 09:03

Джатэм и щIагъи пэжыр щыжыIэ

Адыгэ сэшхуэм япэ ды­дэу щытетхыхьа зэманыр 1625 гъэм хуахь, шэрджэсхэм я Iэщэ-фащэм теухуауэ Джованни де Лукэ и Iуэху еплъыкIэр къыщигъэлъэгъуам.

23.03.2023 - 08:52

Узыншагъэр, егъэджэныгъэр...

КIуэкIуэ Казбек яхуэ­защ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ жылагъуэхэм я лIыкIуэхэм, лэжьакIуэ пэрытхэм.