Быф Анатолэ къратащ Къэрал Думэм и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр

Урысей Федерацэм законхэр къыдэгъэ­кIынымрэ парламентаризмэм зыщегъэу­жьы­нымкIэ бгъэдэлъ фIы­щIэм папщIэ Парламентым и ищхъэрэ палатэм и спикер Во­лодин Владимир Къэ­бэрдей-Балъкъэр Рес­пуб­ли­кэм, Ставрополь крайм, Къэрэшей-Шэр­­джэс Республикэм къабгъэдэкIыу Къэрал Думэм и депутату ­       хаха, Мылъкум, щIым, мылъку зэхущыты­кIэ­хэм я IуэхукIэ Къэрал Думэм и комитетым хэт Быф Анатолэ къритащ Къэрал Думэм и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр.
Къэрал Думэм и Уна­фэщIым и ФIыщIэ тхы­лъыр лэжьыгъэм къы­зэ­рыщыхэжаныкIам и щыхьэт ведомствэ дамыгъэщ икIи ар ират Къэрал Думэм законхэр къыдэгъэкIынымкIэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэм, Урысей Федерацэм парламентаризмэм зыщегъэужьыным хэхауэ къыщыхэжа­ны­кIахэм.
Быф А. Ж. нэхъ япэкIэ, 2019 гъэм, къы­хуагъэфэщауэ щытащ Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и ЩIыхь тхылъыр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024 - 16:05

ДУНЕЙПСО ЩIЭИНЫМ И МАХУЭ

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.