ПРОХЛАДНА РАЙОНДА БОЛУМГЪА ЭС БУРУЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Прохладный шахар округну активи бла тюбешгенди. Регионну оноучусу бусагъатда энчи аскер операциягъа къатышхан жашларыбызгъа билеклик этгенлери ючюн прохладначылагъа ыразылыгъын билдиргенди, ол санда чынтты жигитлени ёсдюргенлери ючюн да.  Ол Прохладнада аскерчлерибизни – СВО-ну жигитлерини хурметлерине махтаулукъну аллеясын къураргъа тийишлиди деген башламчылыкъны дурус кёргенди. Ол магъаналы темагъа аталгъан проект да хазырлана турады. 

Прохладнада миллет проектлени, федерал, регионал эм муниципал программаланы бардырыу жаны бла ишлени эсеплери да сюзюлгендиле. Ол жаны бла аслам жумуш тындырылгъанды, алда да алыкъа кёп иш болгъаны белгиленнгенди. Ызы бла быйылны планларына къаралгъанды. Алып айтханда, 1,3 минг жерге эки мектепни къурулушлары ахырына жетерикди, 42-чи номерли школну эм 6-чы номерли гимназияны тынгылы ремонтлары тамамланырыкъды.

Саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу программагъа кёре поликлиникагъа ремонт этилликди эмда ол тийишли оборудование бла жалчытылынырыкъды. Свобода атлы орамны тапландырлыкъдыла, суу барыу ара ыз игилендирилликди, 7 кёп фатарлы юйню башлары жангыртыллыкъды, 2 жамауат эм 9 арбаз тийре тийишли халгъа келтирилликдиле.

Юч жылны ичинде Прохладныйде жолланы 16 километри норматив халгъа жетдирилгендиле, жарыкълыкъ бериу 9 километр игилендирилгенди, уллу объектле – Прохладный-Эльхотово трасса эм Головко орам (5 километр) да ол санда. Быйыл Свободы орамгъа (4,2 километр) ремонт этилликди.

Казбек Коков Прохладныйде  промышленный производствону жангыртыу жаны бла ишни юсюнден да айтханды.  Дагъыда ол жамауат улоуланы юсюнден соруугъа да энчи эс бёлгенди. Битеу республикада да аны айнытыу программа жарашдырылгъанды, ол санда Прохладныйде.  «Транспортну эм оборудованияны сатып алыу бла кюрешебиз, алай бла адамлагъа тап болурча пассажир ташыуланы логистикасын тап къур амал чыгъарыкъды. Ол жумушла толтурула тургъан кезиуде муниципалитет битеу болгъан онгланы хайырланырыкъды», - дегенди республиканы оноучусу.

Билим бериуде эм саулукъ сакълауда ишлегенлени айлыкъларын мындан ары кётюрюу, урунууну системасын игилендириу, белгиленнген бёлюмлеге специалистлени келирча кёллендириу сорууланы да сюзгендиле.  Андан сора да, жангы жаш тёлю араны къайда орнатыргъа боллугъуна да эс бурулгъанды. Республиканы оноучусу сагъынылгъан мекямланы ремонт этерча онглагъа къараргъа буюргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.