ПРОХЛАДНА РАЙОНДА БОЛУМГЪА ЭС БУРУЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Прохладный шахар округну активи бла тюбешгенди. Регионну оноучусу бусагъатда энчи аскер операциягъа къатышхан жашларыбызгъа билеклик этгенлери ючюн прохладначылагъа ыразылыгъын билдиргенди, ол санда чынтты жигитлени ёсдюргенлери ючюн да.  Ол Прохладнада аскерчлерибизни – СВО-ну жигитлерини хурметлерине махтаулукъну аллеясын къураргъа тийишлиди деген башламчылыкъны дурус кёргенди. Ол магъаналы темагъа аталгъан проект да хазырлана турады. 

Прохладнада миллет проектлени, федерал, регионал эм муниципал программаланы бардырыу жаны бла ишлени эсеплери да сюзюлгендиле. Ол жаны бла аслам жумуш тындырылгъанды, алда да алыкъа кёп иш болгъаны белгиленнгенди. Ызы бла быйылны планларына къаралгъанды. Алып айтханда, 1,3 минг жерге эки мектепни къурулушлары ахырына жетерикди, 42-чи номерли школну эм 6-чы номерли гимназияны тынгылы ремонтлары тамамланырыкъды.

Саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу программагъа кёре поликлиникагъа ремонт этилликди эмда ол тийишли оборудование бла жалчытылынырыкъды. Свобода атлы орамны тапландырлыкъдыла, суу барыу ара ыз игилендирилликди, 7 кёп фатарлы юйню башлары жангыртыллыкъды, 2 жамауат эм 9 арбаз тийре тийишли халгъа келтирилликдиле.

Юч жылны ичинде Прохладныйде жолланы 16 километри норматив халгъа жетдирилгендиле, жарыкълыкъ бериу 9 километр игилендирилгенди, уллу объектле – Прохладный-Эльхотово трасса эм Головко орам (5 километр) да ол санда. Быйыл Свободы орамгъа (4,2 километр) ремонт этилликди.

Казбек Коков Прохладныйде  промышленный производствону жангыртыу жаны бла ишни юсюнден да айтханды.  Дагъыда ол жамауат улоуланы юсюнден соруугъа да энчи эс бёлгенди. Битеу республикада да аны айнытыу программа жарашдырылгъанды, ол санда Прохладныйде.  «Транспортну эм оборудованияны сатып алыу бла кюрешебиз, алай бла адамлагъа тап болурча пассажир ташыуланы логистикасын тап къур амал чыгъарыкъды. Ол жумушла толтурула тургъан кезиуде муниципалитет битеу болгъан онгланы хайырланырыкъды», - дегенди республиканы оноучусу.

Билим бериуде эм саулукъ сакълауда ишлегенлени айлыкъларын мындан ары кётюрюу, урунууну системасын игилендириу, белгиленнген бёлюмлеге специалистлени келирча кёллендириу сорууланы да сюзгендиле.  Андан сора да, жангы жаш тёлю араны къайда орнатыргъа боллугъуна да эс бурулгъанды. Республиканы оноучусу сагъынылгъан мекямланы ремонт этерча онглагъа къараргъа буюргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа