ПРОХЛАДНА РАЙОНДА БОЛУМГЪА ЭС БУРУЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Прохладный шахар округну активи бла тюбешгенди. Регионну оноучусу бусагъатда энчи аскер операциягъа къатышхан жашларыбызгъа билеклик этгенлери ючюн прохладначылагъа ыразылыгъын билдиргенди, ол санда чынтты жигитлени ёсдюргенлери ючюн да.  Ол Прохладнада аскерчлерибизни – СВО-ну жигитлерини хурметлерине махтаулукъну аллеясын къураргъа тийишлиди деген башламчылыкъны дурус кёргенди. Ол магъаналы темагъа аталгъан проект да хазырлана турады. 

Прохладнада миллет проектлени, федерал, регионал эм муниципал программаланы бардырыу жаны бла ишлени эсеплери да сюзюлгендиле. Ол жаны бла аслам жумуш тындырылгъанды, алда да алыкъа кёп иш болгъаны белгиленнгенди. Ызы бла быйылны планларына къаралгъанды. Алып айтханда, 1,3 минг жерге эки мектепни къурулушлары ахырына жетерикди, 42-чи номерли школну эм 6-чы номерли гимназияны тынгылы ремонтлары тамамланырыкъды.

Саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу программагъа кёре поликлиникагъа ремонт этилликди эмда ол тийишли оборудование бла жалчытылынырыкъды. Свобода атлы орамны тапландырлыкъдыла, суу барыу ара ыз игилендирилликди, 7 кёп фатарлы юйню башлары жангыртыллыкъды, 2 жамауат эм 9 арбаз тийре тийишли халгъа келтирилликдиле.

Юч жылны ичинде Прохладныйде жолланы 16 километри норматив халгъа жетдирилгендиле, жарыкълыкъ бериу 9 километр игилендирилгенди, уллу объектле – Прохладный-Эльхотово трасса эм Головко орам (5 километр) да ол санда. Быйыл Свободы орамгъа (4,2 километр) ремонт этилликди.

Казбек Коков Прохладныйде  промышленный производствону жангыртыу жаны бла ишни юсюнден да айтханды.  Дагъыда ол жамауат улоуланы юсюнден соруугъа да энчи эс бёлгенди. Битеу республикада да аны айнытыу программа жарашдырылгъанды, ол санда Прохладныйде.  «Транспортну эм оборудованияны сатып алыу бла кюрешебиз, алай бла адамлагъа тап болурча пассажир ташыуланы логистикасын тап къур амал чыгъарыкъды. Ол жумушла толтурула тургъан кезиуде муниципалитет битеу болгъан онгланы хайырланырыкъды», - дегенди республиканы оноучусу.

Билим бериуде эм саулукъ сакълауда ишлегенлени айлыкъларын мындан ары кётюрюу, урунууну системасын игилендириу, белгиленнген бёлюмлеге специалистлени келирча кёллендириу сорууланы да сюзгендиле.  Андан сора да, жангы жаш тёлю араны къайда орнатыргъа боллугъуна да эс бурулгъанды. Республиканы оноучусу сагъынылгъан мекямланы ремонт этерча онглагъа къараргъа буюргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына