ТАМАМЛАННГАН, ТОЛТУРУЛЛУКЪ ПРОЕКТЛЕ ДА КЁПДЮЛЕ

Кёп болмай Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Юра Борсов КъМР-ни Регионнга оноу этиу арасыны «Магъаналы  соруула» рубрикасыны чеклеринде тюзюнлей эфирге къатышханды. Ол тамамланнган эм толтурулургъа тийишли проектлени юсюнден билдиргенди эм тынгылаучуланы да сорууларына жуапла бергенди.

Юра Карабиевич, районда бардырылгъан инвестициялы проектлени юсюнден айта, бюгюнлюкде Чегемде саулай  Шимал Кавказда эм уллу теплица комплекс ишлене тургъанын билдиргенди. Аны уллулугъу жюз гектаргъа жетерикди, мында жылны узуну  тахта кёгетле бла наныкъла ёсдюрюлюрча мадар къураллыкъды. Биринчи жолда къурулуш ишле отуздан аслам гектарда тамамланырыкъдыла. 

Ал заманда комплексе асламысында бадыражан салынырыкъды. Бусагъатда специалистле, теплицаланы темирден конструкцияларын сюеп бошай турадыла. Саулай алып айтханда, проектни  жашауда бардырыргъа 18 миллиард сом къоратыллыкъды. Теплица толу кючю бла ишлеп тебиресе уа, мында эки мингнге жууукъ адам урунуругъа онг табарыкъдыла.

Аны бла бирге, алгъаракълада толусунлай жангыртылгъанындан сора мияла этген завод ачылгъанды. Ол да Шимал-Кавказ федерал округну  мияладан этилген абериле бла жалчытхан уллу предприятияладан бирине саналады. Дагъыда Экинчи Чегемде юй къанатлыланы этин жарашдыргъан, андан кёп тюрлю продукция чыгъаргъан биригиу эм жемишледен тирликни сакълагъан энчи комплекс да жетишимли ишлейдиле.

Жашау журт бёлюмню айнытыугъа да аслам эс бурулады. Алай бла арт юч жылда аллай инвестицияланы ёлчеми 2,6 миллиард сомгъа жетгенди.

Районда жамауат аслам хайырланнган объектлени игилендириу да тири барады. Аны чеклеринде былтыр оналты кёп фатарлы юйлени арбазларына эм жамауат аслам хайырланнган жети объект жангыртылгъанды. Сагъынылгъан кезиуде «Чегем-парк» проект да жашау кёргенди. Аны «Гитче шахарлада бла тарых магъаналы элледе тийрелени игилендириу» битеуроссей проектде хорламгъа тийишли болгъаны ючюн толтурургъа онг табылгъанды. Быллай магъаналы эм уллу проектни хайыры бла шахарны ара орамы айбатлы болгъанды. Эсге сала айтсакъ, хар майдан да тюрлю-тюрлю тематикагъа жораланнганды. Ара майданда светодиодлары бла фонтан а къызыу жай кюнледе чегемчилеге солургъа сюйген жер болгъанды. 

 - Быйыл да биз шахар тийрени игилендириу жаны бла битеуроссей конкурсха къатышабыз. Аны чеклеринде Кярова бла Надречная орамлагъа тынгылы ремонт этилликди. Ол санда район аралы больницадан Чегем сууну жагъасына дери тийреге къараллыкъды. Аны бла бирге федерал программагъа кёре, Чегемде, Лячинкъаяда, Звёздный эм Шалушка элледе жамауат аслам хайырланнган беш объект ишленирикди. 

РФ-ни Правительствосуну бегими бла Экинчи Чегем-Булунгу жолгъа тынгылы ремонт этилирча ахча бёлюннгенин да Чегем районнга магъаналы проектледен бирине санаргъа боллукъду.  Аны хайыры бла бюгюнлюкде танг кесек иш тамамланнганды, кёпюрле, чыракълы чыпынла да салыннгандыла. Ол санда эм бийикде орналгъан тау элге жол тапландырыллыкъды.   

Быйылны юсюнден айтханда, Чегем район жолланы игилендириу бла байламлы регион проектлеге къошулгъанды эм аны хайыры бла аслам  иш тамамланырыгъы сакъланады. Аны чеклеринде Шалушка-Каменка эм Кенже-Шалушка жоллагъа къараллыкъды. Тынгылы ремонт ишле 6,5 километр чакълы бирде барлыкъдыла.

Юра Карабиевич, тынгылаучуладан берилген соруулагъа да жууаплагъанды. Ол санда Экинчи Чегемде тынгылы ремонт этилген Алакаевланы орамларында уллу къачан жюрюп башланырыгъын, жууукъ заманда чыракълы чыпынла къайсы элледе салынырыкъларын эм башхала да болгъандыла. 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.