ЖАНГЫ ЮЙЛЕНИ ТОКГА КЪОШУУ

Былтыр «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиу 36 жашау журт тийрелеге ток ызланы къошханды. Аны иги кесеги Нальчикде кёп фатарлы жыйырма тёрт юйге жетеди.   

Сагъынылгъан кезиуде ара шахарыбызны жангы микрорайонуна 5 МВт ток берилгенди. Аны эм уллу проектледен бирине санаргъа боллукъду. Мында 168 корпусда 3,5 минг фатар саналады, энди ала ток бла сылтаусуз болгъандыла. 

Саулай алып айтханда, былтыр «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери ток ызлагъа 2,7 минг хайырланыучуну къошуп, 49,2 МВт бергендиле. Ол буруннгу жылдан онбир процентге кёпдю. 

Эсге сала айтсакъ, жангы хайырланыучуланы ара сетьлеге къошуу энергетиклени эм баш борчларындан бириди. Бюгюнлюкде токга къошулургъа излегенлеге аны юсюнден «Россети» компаниягъа узакъдан берирча онг къуралгъанды. Ол санда Портал-ТП.РФ сайтда «энчи кабинетге» кирип тамамларгъа боллукъду ол жумушну.  

Чурумланы терк кетерир ючюн

Былтыр Шимал Кавказны субъектлеринде жашагъанладан «Россети Северный Кавказ» биригуге 314,5 минг тилек бла тарыгъыу этилгенди. Аладан 252,4-сю социал сетьледе: онлайн-сервислени, контакт-араланы, мессенджерлени хайыры бла берилгенди. Аны бла бирге тюзюнлей халда сорууланы саны да 17 процентге кёбейгенди. Эсеплеге кёре, жамауатны бегирек жарсытхан  сорууланы тизмеси да жарашдырылады. Артда ала бла байламлы чырмаула чыкъмазча мадар этиледи. Сагъынылгъан проблемалагъа мычымай эс бурулгъаны уа чурумланы терк кетерирге онг береди.    

Билим эм сынау алырча 

Быйыл «Россети Северный Кавказ» биригиуню 14 мингден аслам специалисти билимлерин эм сынамларын ёсдюрюу курсланы ётерикдиле. Анга деп электрокюч бла жалчытхан компания 75 миллион сом бёллюкдю. Энергетикле эм  алгъа ток бла тынгылы жалчытырча жумушланы тамамларгъа юйренирикдиле.  

- «Россети Северный Кавказ» биригиуню баш борчларындан бири - тынгылы кадрла хазырларгъа эс бурургъады. Ол себепден ишчиле билимлерин эм сынамларын ёсдюргенлей турурча мадар этиледи. Аллай амал ток бла жалчытыуну тынгылы толтутургъа себеплик этгенден сора да, хар адамгъа кесини энчилигин ачыкъларгъа, айныргъа эм ишинде кётюрюлюрге болушады, - дейди биригиуню таматасыны орунбасары Сергей Смагин.

Магометланы Сулейман хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.