ЖАНГЫ ЮЙЛЕНИ ТОКГА КЪОШУУ

Былтыр «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиу 36 жашау журт тийрелеге ток ызланы къошханды. Аны иги кесеги Нальчикде кёп фатарлы жыйырма тёрт юйге жетеди.   

Сагъынылгъан кезиуде ара шахарыбызны жангы микрорайонуна 5 МВт ток берилгенди. Аны эм уллу проектледен бирине санаргъа боллукъду. Мында 168 корпусда 3,5 минг фатар саналады, энди ала ток бла сылтаусуз болгъандыла. 

Саулай алып айтханда, былтыр «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери ток ызлагъа 2,7 минг хайырланыучуну къошуп, 49,2 МВт бергендиле. Ол буруннгу жылдан онбир процентге кёпдю. 

Эсге сала айтсакъ, жангы хайырланыучуланы ара сетьлеге къошуу энергетиклени эм баш борчларындан бириди. Бюгюнлюкде токга къошулургъа излегенлеге аны юсюнден «Россети» компаниягъа узакъдан берирча онг къуралгъанды. Ол санда Портал-ТП.РФ сайтда «энчи кабинетге» кирип тамамларгъа боллукъду ол жумушну.  

Чурумланы терк кетерир ючюн

Былтыр Шимал Кавказны субъектлеринде жашагъанладан «Россети Северный Кавказ» биригуге 314,5 минг тилек бла тарыгъыу этилгенди. Аладан 252,4-сю социал сетьледе: онлайн-сервислени, контакт-араланы, мессенджерлени хайыры бла берилгенди. Аны бла бирге тюзюнлей халда сорууланы саны да 17 процентге кёбейгенди. Эсеплеге кёре, жамауатны бегирек жарсытхан  сорууланы тизмеси да жарашдырылады. Артда ала бла байламлы чырмаула чыкъмазча мадар этиледи. Сагъынылгъан проблемалагъа мычымай эс бурулгъаны уа чурумланы терк кетерирге онг береди.    

Билим эм сынау алырча 

Быйыл «Россети Северный Кавказ» биригиуню 14 мингден аслам специалисти билимлерин эм сынамларын ёсдюрюу курсланы ётерикдиле. Анга деп электрокюч бла жалчытхан компания 75 миллион сом бёллюкдю. Энергетикле эм  алгъа ток бла тынгылы жалчытырча жумушланы тамамларгъа юйренирикдиле.  

- «Россети Северный Кавказ» биригиуню баш борчларындан бири - тынгылы кадрла хазырларгъа эс бурургъады. Ол себепден ишчиле билимлерин эм сынамларын ёсдюргенлей турурча мадар этиледи. Аллай амал ток бла жалчытыуну тынгылы толтутургъа себеплик этгенден сора да, хар адамгъа кесини энчилигин ачыкъларгъа, айныргъа эм ишинде кётюрюлюрге болушады, - дейди биригиуню таматасыны орунбасары Сергей Смагин.

Магометланы Сулейман хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына