ЖКХ-НЫ ЮСЮНДЕН НЕ БИЛЕСИЗ?

Алгъаракъда Нальчикде «Диктант ЖКХ» деген акция ётгенди. Аны Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде да бардыргъандыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, аны адамланы жашау журт-коммунал мюлк бёлюмде окъуулулукъларын кючлендирир хыйсап бла къурагъандыла. Башхача айтханда, кёп фатарлы юйледе жашагъанланы, кеси мюлклерини жумушларына къараугъа контроль этерге кёллендирир муратда. Дагъыда жашау журт эмда коммунал жумушланы бериуде право жаны бла билимлери болур ючюн.

КъМКъАУ-да ётген акциягъа «Товароведение, туризм и право» кафедраны доценти, Нальчик шахар округну жер-жерли самоуправлениясыны депутаты Елена Яицкая, КъМР-ни Жамауат палатасыны келечиси, вузну студпрофкомуну башчысы Забакъланы Азамат, студентлени советини таматасы Эльдар Шонтуков, сагъынылгъан кафедраны профессору, «Далия» управляющий компанияны башчысы Эдуард Бесланеев эм студентле къатышхандыла.

Диктантда отуз соруу бар эди. Аланы беш кесекге бёлгендиле, магъаналарына кёре. Ючюсю управляющий организацияланы бла хайырланыучуланы, ресурсла бла жалчытхан организацияланы эмда жашау журтлагъа надзор этген органланы араларында байламлыкъланы юслеринден эдиле. Тёртюнчюсюнде аланы бла ишчилени араларында чыкъгъан сорууланы юслеринден айтыла эди. Ахыргъы кесегинде соруула уа кёп фатарлы юйню жумушларына къарауну лицензиясыны юсюнден эдиле.

Бу ишге жетишимли къатышханлагъа электрон сертификатла бергендиле. Акцияны эсеплерине кёре регионлада ЖКХ сферада окъуулулукъну рейтингин жарашдырлыкъдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.