ЖКХ-НЫ ЮСЮНДЕН НЕ БИЛЕСИЗ?

Алгъаракъда Нальчикде «Диктант ЖКХ» деген акция ётгенди. Аны Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде да бардыргъандыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, аны адамланы жашау журт-коммунал мюлк бёлюмде окъуулулукъларын кючлендирир хыйсап бла къурагъандыла. Башхача айтханда, кёп фатарлы юйледе жашагъанланы, кеси мюлклерини жумушларына къараугъа контроль этерге кёллендирир муратда. Дагъыда жашау журт эмда коммунал жумушланы бериуде право жаны бла билимлери болур ючюн.

КъМКъАУ-да ётген акциягъа «Товароведение, туризм и право» кафедраны доценти, Нальчик шахар округну жер-жерли самоуправлениясыны депутаты Елена Яицкая, КъМР-ни Жамауат палатасыны келечиси, вузну студпрофкомуну башчысы Забакъланы Азамат, студентлени советини таматасы Эльдар Шонтуков, сагъынылгъан кафедраны профессору, «Далия» управляющий компанияны башчысы Эдуард Бесланеев эм студентле къатышхандыла.

Диктантда отуз соруу бар эди. Аланы беш кесекге бёлгендиле, магъаналарына кёре. Ючюсю управляющий организацияланы бла хайырланыучуланы, ресурсла бла жалчытхан организацияланы эмда жашау журтлагъа надзор этген органланы араларында байламлыкъланы юслеринден эдиле. Тёртюнчюсюнде аланы бла ишчилени араларында чыкъгъан сорууланы юслеринден айтыла эди. Ахыргъы кесегинде соруула уа кёп фатарлы юйню жумушларына къарауну лицензиясыны юсюнден эдиле.

Бу ишге жетишимли къатышханлагъа электрон сертификатла бергендиле. Акцияны эсеплерине кёре регионлада ЖКХ сферада окъуулулукъну рейтингин жарашдырлыкъдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.